AKTUALNOŚCI

Sekretarz Powiatu

Opublikowano dnia .

 

 

 

Sekretarz Powiatu - Halina Żujewska

tel. (23) 657 74 700 wew. 67

 

ZADANIA SEKRETARZA POWIATU:

1. Sekretarz powiatu zapewnia sprawne funkcjonowanie starostwa, w szczególności:

1) zapewnia właściwe warunki działania starostwa,

2) przestrzeganie dyscypliny pracy,

3) czuwa nad terminowością załatwiania spraw,

4) nadzorowanie spraw w zakresie szkoleń, dokształcania pracowników,

5) przestrzeganie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków,

6) nadzoruje przygotowywanie projektów uchwał zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,

7) koordynuje prace dotyczące przygotowywania i wnoszenia pod obrady rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,

8) przestrzeganie zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt,

9) prawidłowe prowadzenie spraw socjalnych pracowników starostwa.

2. Sekretarz powiatu pełni funkcję dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru starostwa.