20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 30 maja 2018r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2018 z obrad Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców powiatu żuromińskiego”.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od osób fizycznych na własność Powiatu Żuromińskiego niezabudowanych nieruchomości, położnych w gm. Bieżuń, obręb Stawiszyn Łaziska, jako działki nr 68/2 o pow. 0,0007 ha, działki nr 185/2 o pow. 0,0013 ha, działki nr 185/3 o pow. 0,0065 ha, działki nr 185/4 o pow. 0,0006 ha.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie zmiany warunków pracy i płacy radnemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Żuromińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2018.
 13. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 14. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 15. Wolne wnioski i zapytania.

IMG 6643IMG 6645IMG 6646

e-max.it: your social media marketing partner