AKTUALNOŚCI

XXXV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

27 maja 2022r. odbyła się  na której Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwałę o przyznaniu Panu Mariuszowi Grotkowskiemu medalu „Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego” w uznaniu zasług na rzecz rozwoju powiatu żuromińskiego. Wybrano także Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu na kadencję 2022 – 2025 Panią Edytę Gołębiewską. W zmianach do budżetu wprowadzono środki jakie Powiat Żuromiński otrzymał z budżetu Województwa Mazowieckiego:
- w wysokości 5 999 933 zł na remont dwóch odcinków dróg powiatowych, które uległy zniszczeniu wskutek nadmiernej eksploatacji, wynikającej z rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 541 tj.:
1.„Remont drogi powiatowej Nr 4625W Poniatowo-Swojęcin-Bieżuń” - w wysokości 3 199 996 zł;
2.„Remont drogi powiatowej Nr 4620W Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo” - w wysokości 2 799 937 zł.
- w wysokości 300 000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – Mazowsze dla sportu 2022, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie”.

Szczegółowy porządek Sesji przedstawiał się następująco.
1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2022 z dnia 30 marca 2022r.

4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żurominie za 2021 rok.

5. Przyjęcie Informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2021.

6. Przyjęcie Informacji Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu żuromińskiego w 2021 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego” dla Pana Mariusza Grotkowskiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Żurominie w budynku przy ul. Olszewskiej 9/11.

9. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej, w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu   Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2022 w Powiecie Żuromińskim.

11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok.

12. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora SPZZOZ w Żurominie na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żuromińskiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu.

16. Przyjęcie informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2022.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2021.

21. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Żurominie za rok 2021.

22. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

23. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.

24. Wolne wnioski.

25. Zamknięcie obrad.      

IMG 6774IMG 6775IMG 6776IMG 6777IMG 6778IMG 6779sesja

e-max.it: your social media marketing partner