budowa krytej plywalni plan basenu

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

XXX Edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża z Biedronką

Opublikowano .

21 kwietnia 2023 r. w Żuromińskim Centrum Kultury odbył się etap rejonowy XXX Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża z Biedronką pod Honorowym Patronatem Starosty Żuromińskiego. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, z podziałem na dwie kategorie wiekowe:

kategoria I – uczniowie szkół podstawowych,
kategoria II – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Targi Pracy i Edukacji 2023

Opublikowano .

1 2


W dniu 14 kwietnia 2023r. w Hali Sortowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie odbyły się XVIII Targi Pracy i Edukacji. Organizatorami spotkania byli: Starostwo Powiatowe w Żurominie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie. Targi Pracy i Edukacji to cykliczny projekt, który każdego roku skupia wielu uczestników - pracodawców, potencjalnych kandydatów do pracy, młodzież oraz mieszkańców powiatu.

Celem Targów było zaprezentowanie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych oraz przedstawienie lokalnych pracodawców i instytucji rynku pracy. Uczniowie szkół podstawowych mieli możliwość poznać szczegóły rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz kierunki kształcenia. Młodzież szkół ponadpodstawowych miała również możliwość zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjną szkół policealnych i wyższych. W tegorocznych Targach udział wzięły 44 podmioty, 19 placówek oświatowych oraz 20 instytucji. Atmosferę Targów umiliły występy artystyczne uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu żuromińskiego. Targi Pracy i Edukacji są dobrym przykładem na budowanie dobrych relacji z lokalną społecznością, współpracy na rzecz poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. Natomiast dla uczniów szkół stanowiły element świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej na różnych poziomach.

XLI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

31 marca 2023r. odbyła się XLI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego, na której podjęto poniższe Uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem.

1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 27 grudnia 2022r.
4. Przyjęcie protokołu Nr XL/2022 z dnia 29 grudnia 2022r.
5. Przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
7. Przyjęcie Sprawozdania Starosty Żuromińskiego w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 roku.
8. Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023 w Powiecie Żuromińskim.
10. Przyjęcie Sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczejw Powiecie Żuromińskim za rok 2022.
11. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie za rok 2022 i wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej na rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie.
13. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie za 2022 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2023 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2023.
17. Przyjęcie Sprawozdań poszczególnych Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego za 2022 rok:
      17.1. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żuromińskiego za 2022 rok.
      17.2. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Budżetu Rady Powiatu Żuromińskiego za 2022 rok.
      17.3. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Rady Powiatu
             Żuromińskiego za 2022 rok.
      17.4. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Zdrowia i Edukacji Rady PowiatuŻuromińskiego za 2022 rok.
      17.5. Przyjęcie Sprawozdania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Żuromińskiego
             za 2022 rok.
18. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
19. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.


IMG 0185 IMG 0186 IMG 0188