Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Podpisanie umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina"

15 października 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się uroczyste podpisanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego: „decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy Żuromina. To kolejny krok w kierunku realizacja jakże ważnej dla miasta i powiatu inwestycji. Warto działać i się angażować.

podpisanie umowy z marszałkiem

Aktualności z zakresu polityki społecznej

Podpisanie umowy udziału w projekcie "Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu"

Opublikowano .

W czerwcu 2016 r. WTZ Żuromina otrzymały wyróżnienie podmiotu ekonomii społecznej pod nazwą: "Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2016".

W 15 lutego 2017 r. Kierownik WTZ w Żurominie złożyła wniosek do II edycji konkursu o przyznanie Wyróżnienienia Znakiem "Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2017". Projekt realizowany jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62a. Tytuł projektu: Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu. Współfinansowany ze środków UE w ramach EFS, RPO WM 2014-2020, Oś piorytetowa w ramach której jest realizowany projekt: IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubustwem". Dziłanie w ramach którego jest realizowany projekt : 9.3 Rozwój ekonomii społecznej.

Odbiorcami tego projetku są podmioty ekonomi społecznej zarejestrowane i prowadzące działalnośc na terenie woj.mazowieckiego. WTZ z Żuromina startują w konkursie jako podmiot reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach konkursu wyróżnione zostają najlepiej funkcjonujące podmioty ekonomi społecznej pod kątem ich widoczności i podmiotowości. Wyróżnienie nie ma charakteru finansowego i przyznawane jest na 1 rok.

W dniu 20.03.2017 r. Kierownik WTZ w Żurominie podpisała dokumenty w ramach w/w projektu.

Na terenie Warsztatów została przeprowadzona wizytacja przez pracowników MCPS z W-wy. Wizytatorzy wypełniali ankietę przygotowaną w ramach projektu.

W ramach współpracy z MCPS Warsztaty z Żuromina mają wiecej możliwości tj. udział w Targach Podmiotów Ekonomii Społecznej na Mazowszu, miejsce w Katalogach produktów PES, Reklama na stronie MCPS i na ich profilu FB, Reportaże, wywiady dla prasy w celach reklamowania placówki.

Drugie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 6 marca 2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie odbyło się drugie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żurominie w roku 2017. Porządek obrad był następujący:

 1. Propozycja zmiany w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w powiecie przyznanych na 2017 r. przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Podsumowanie realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w 2016 r. projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działania 8.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy.
 3. Zaopiniowanie celowości realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie programu specjalnego pn. „Wybierz aktywność".
 4. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - wniosków złożonych przez powiatowe jednostki organizacyjne.
 5. Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.
 6. Sprawy różne, wolne wnioski. 

W posiedzeniu udział wzięło: 8  członków Rady Rynku Pracy. Podjęto: 4 uchwały.

DYREKTOR            
Powiatowego Urzędu Pracy
w Żurominie            
Joanna Hajdas

Program profilaktyczno-terapeutyczny pn. „Pogodne Lato” 2016

Opublikowano .

W ramach programu profilaktyczno-terapeutycznego pn. "Pogodne Lato" dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, zespół rekrutacyjny powołany Zarządzeniem Nr 31/2016 Starosty Żuromińskiego z dnia 10.06.2016r. ma za zadanie zakwalifikować na obóz letni, który odbędzie się w terminie od dnia 19.07.2016r. do dnia 02.08.2016r. w miejscowości Gorzewo, 09-500 Gostynin, woj.  mazowieckie, grupę 43 osób (dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 8-15 lat ukończone w 2016 r.). Bezpośrednim realizatorem programu jest Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku. Zadanie z ramienia Powiatu Żuromińskiego koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych-projekt Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych

Opublikowano .

Z przyjemnością informuję, że również w tym roku Fundacja TUS realizuje kolejną edycję projektu – „Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON)” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zadania zlecone nr 15) dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

W ramach projektu oferujemy:

bezpłatne konsultacje doradcy zawodowego, psychologa i prawnika
pomoc w pisaniu profesjonalnego CV i listu motywacyjnego
dostęp do bazy ofert pracy i bezpłatnych kursów, szkoleń
bezpłatny dostęp do internetu.

Konsultacje są udzielane po wcześniejszym umówieniu się w siedzibie Fundacji TUS w Warszawie oraz Punktach Konsultacyjnych w Łodzi i Sopocie.

Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych
02-640 Warszawa, ul. J.P. Woronicza 29A
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Fundacja TUS
tel/fax (022) 852-01-82
www.ckon.org.pl

unnamed

I Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 13 października 2015 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żuromińskiego oraz Rady ustępującej.

Na początek Starosta  Jerzy Rzymowski  podziękował członkom Rady III kadencji za ich działalność na rzecz i dla dobra niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu. Następnie wręczył akty powołania członkom Rady IV kadencji, wybranej na lata 2015-2019. Realizując porządek obrad Rada wybrała Przewodniczącego, został nim  Mirosław Różański zam. Siemiątkowo, przedstawiciel Rady Powiatu Żuromińskiego.

Życzymy nowej Radzie dalszych owocnych obrad wspomagających realizację praw osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żuromińskiego na lata 2015-2019 powołana

Opublikowano .

Z dniem 22 września 2015 roku zakończyła działalność Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych powołana na lata 2011-2015. Była to już III kadencja Rady , organu opiniodawczo-doradczego starosty

W skład Rady wchodzi 5 osób, a kadencja trwa 4 lata .Do zakresu działań Rady należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. ocena realizacji programów;
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W kadencji 2011-2015 w składzie Rady działali:

 • Pani Marzena Lorkowska – przedstawiciel Żuromińskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „PLAN-SZANSA”,
 • Pani Alina Składanowska – przedstawiciel Miasta i Gminy Bieżuń,
 • Pani Jadwiga Michalska – przedstawiciel Gminy Kuczbork - Osada,
 • Pan Andrzej Wiśniewski – przedstawiciel Gminy i Miasta Żuromin,
 • Pan Mirosław Różański – przedstawiciel Powiatu Żuromińskiego

Rada odbyła 16 spotkań , na którym członkowie poruszali tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji i sytuacji życiowej. Rada pod przewodnictwem p.Marzeny Lorkowskiej opiniowała projekty uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy członkom Rady za trud i zaangażowanie na rzecz i dla dobra niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu, a nowym członkom życzymy owocnej pracy i aktywności w działalności Rady.

Skład nowej Rady określa Zarządzenie Nr 46/2015 – w załączeniu.

pdfZarządzenie60.86 KB