Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Usprawnienie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu

14 czerwca 2021 r. w Wydziale Komunikacji i Transportu tutejszego Starostwa zaczął funkcjonować system wspomagający zarządzanie obsługą klienta na rejestracji pojazdów, zwany w skrócie „systemem kolejkowym”.

System ten obsługuje dwie kolejki tematyczne, a mianowicie „Rejestrację pojazdów” i „Inne sprawy dotyczące pojazdów”. Obowiązują dzienne limity na bilety z numerkami do każdej z kolejek dostosowywane do liczby aktywnych w danym czasie stanowisk obsługi. Bilety można pobierać już od godz. 7:30.

Aby załatwić sprawy związane z rejestracją pojazdu nie ma potrzeby rezerwowania kolejki do biletomatu przed godz. 7.30.

Jednocześnie informujemy, że system kolejkowy, skrócił czas oczekiwania na załatwienie sprawy w tutejszym Wydziale.

20210914 125138

Dodatkowo od października bieżącego roku funkcjonuje w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie, system powiadamiania klientów o gotowym do odbioru dowodzie rejestracyjnym lub prawie jazdy. Każdy klient podając swój numer telefonu komórkowego otrzyma SMS, że jego dowód rejestracyjny lub prawo jazdy jest gotowe do odbioru.

Aktualności z zakresu polityki społecznej

Konkurs na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie rozstrzygnięty

Opublikowano .

Na kolejne pięć lat Powiat Żuromiński powierzył Caritas Diecezji Płockiej prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie. W ogłoszonym postępowaniu konkursowym na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej została złożona tylko 1 oferta. Caritas prowadził Dom już przez 10 lat. Jest to placówka pobytu dziennego ,czynna 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 z przeznaczeniem dla 30 pełnoletnich mieszkańców naszego powiatu z zaburzeniami psychicznymi typu B. Mieści się przy ul.Kościuszki 2 w budynku należącym do Parafii Rzymsko-Katolickiej w Żurominie ( były Dom Katechetyczny- I piętro) .Placówka dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom finansowany jest z dotacji przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego do Powiatu Żuromińskiego. Umowa została zawarta na okres od 1 września 2013 do 31 sierpnia 2018 roku.

Kurs rękodzieła w ramach projektu "Równe szanse"

Opublikowano .

W dniach 16-21 września grupa 20 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie uczestniczyła w kursie rękodzieła pn.: „Artystyczne wyroby w filcu”. Kurs zorganizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach realizowanego projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Równe Szanse”  współfinansowanego przez Unię Europejską. Więcej informacji oraz zdjęcia na stronie http://www.pcpr-zuromin.pl/aktualnosci/1-aktualnoci/68-kurs-rkodziea-w-ramach-projektu-qrowne-szanseq.html

10-dniowy wyjazd szkoleniowy w ramach projektu „Równe szanse”

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach projektu systemowego POKL pn. „Równe szanse” w dniach od 17 lipca do 26 lipca 2013 roku zorganizowało 10 dniowy wyjazd, w ramach którego przeprowadzono kurs komputerowy połączony z doradztwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym oraz zabiegami rehabilitacyjnymi. W zajęciach tych uczestniczyło 12 osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie naszego powiatu.

Więcej informacji na stronie Powiatowego Centrum Pomocy w Żurominie pod adresem http://www.pcpr-zuromin.pl/aktualnosci/1-aktualnoci/65-10-dniowy-wyjazd-szkoleniowy-w-ramach-projektu-rowne-szanse.html

Piknik integracyjny zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu EFS „Równe szanse”

Opublikowano .

W dniu 31 lipca  2013 roku odbył się piknik integracyjny zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach projektu EFS „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W pikniku tym wzięli udział uczestnicy projektu, osoby niepełnosprawne, rodziny zastępcze, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, mieszkanki Domu Pomocy Społecznej oraz wolontariusze.

Więcej informacji na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie pod adresem http://www.pcpr-zuromin.pl/aktualnosci/1-aktualnoci/66-piknik-integracyjny-w-ramach-projektu-rowne-szanse.html

Dodatkowe środki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie

Opublikowano .

Powiat Żuromiński uzyskał dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 203,8 tys. zł na realizację programu na rzecz promocji, zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Łączna kwota środków Funduszu Pracy dla powiatu wynosi 9 234,7 zł.

Dodatkowe środki na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia w powiecie żuromińskim

Opublikowano .

Na wniosek Starosty Żuromińskiego Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał z rezerwy kwotę 319,1 tys. zł na realizację 2 programów specjalnych przygotowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie. Łączna kwota środków dla powiatu żuromińskiego na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosi 8 790,9 tys. zł.

Zaproszenie na spotkanie z Barbarą Rosiek

Opublikowano .

Biblioteka Publiczna w Żurominie   z a p r a s z a   młodzież na wyjątkowe spotkanie autorskie z Barbarą Rosiek - polską psycholog kliniczną, specjalistką od uzależnień, nieprzerwanie od ponad 30 lat pracującą z zagrożoną młodzieżą.Barbara Rosiek jest równocześnie uznaną pisarką i poetką, mającą na swoim koncie wydanych piętnaście tomików wierszy oraz osiem tomów beletrystyki z pogranicza psychologii, pracy terapeutycznej i doświadczeń własnych (m.in. „Pamiętnik narkomanki”, „Kokaina”, „Alkohol, prochy i ja”, „Oddział otwarty” i inne).

Termin spotkania:  18 maja 2013 r. (sobota), godz. 11:00

Miejsce: tzw. Klub Muzyczny przy ul. Warszawskiej 4 w Żurominie
 

II edycja Konkursu ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Opublikowano .

Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej informuje, że 6 marca 2013 r. została ogłoszona II edycja otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 - 2013.
Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób.
Podmiotami, które mogą ubiegać się o dotację w ramach konkursu są organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Więcej szczegółów w załączniku oraz na stronach www.mpips.gov.pl (tu znajduje się gemerator ASOS 2013) oraz www.pozytek.gov.pl.
Zapraszamy wszystkich uprawnionych do udziału w konkursie.