20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic

AKTUALNOŚCI

XLI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 28 września 2018r. odbyła się XLI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XL/2018 z obrad Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Żuromińskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek prowadzonych na terenie Powiatu Żuromińskiego przez inne niż Powiat Żuromiński osoby prawne i fizyczne oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018r.
 9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania. 

IMG 8278IMG 8279IMG 8280IMG 8281IMG 8282IMG 8284IMG 8286IMG 8287

e-max.it: your social media marketing partner