20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

VIII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 10 LIPCA 2019r. ( ŚRODA ) o godz. 13.30 odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym VIII Sesję Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2018r.
 5. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019 w Powiecie Żuromińskim.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod tytułem: Mobilni w Europie - uczniowie z Żuromina na praktykach zawodowych w Grecji, w ramach programu Erasmus+.
 7. Przyjęcie rocznego Sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w 2018 roku na terenie nadzoru na obszarze powiatu żuromińskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów rolnych będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.  

IMG 2279IMG 2280IMG 2281IMG 2282

Obowiązki sprawozdawcze podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz sporządzania wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska – inf

Opublikowano .

kobize.pngIOŚ.png

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1271, z późn. zm.) od 2010 roku podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje gazów cieplarnianych lub innych substancji, ma obowiązek sporządzać i wprowadzać do Krajowej bazy raport zawierający informacje o wielkościach emisji i parametrach związanych z tymi emisjami, w terminie do końca lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Więcej informacji o Krajowej bazie można znaleźć na stronie internetowej KOBiZE IOŚ-PIB: https://krajowabaza.kobize.pl/o-krajowej-bazie/show Obecnie w systemie Krajowej bazy jest zarejestrowanych ponad 30 tys. podmiotów korzystających ze środowiska. Proces rejestracji kolejnych podmiotów cały czas trwa. Podmiot korzystający ze środowiska, który dotychczas nie realizował obowiązku wprowadzania raportu do Krajowej bazy, jest zobowiązany do rejestracji w systemie poprzez złożenie formularza rejestracyjnego (znajdującego się na stronie internetowej Krajowej bazy).

Równolegle zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do sporządzania i przesyłania wykazów opłatowych zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat (więcej informacji nt. opłat za korzystanie ze środowiska dostępnych jest m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.gov.pl/web/srodowisko/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska).

W dniu 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie przepis art. 286 ust. 3 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska, w brzmieniu nadanym ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Zgodnie z tym przepisem podmioty korzystające ze środowiska wprowadzające gazy lub pyły do powietrza będą przedkładać marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Przepis ten po raz pierwszy ma zastosowanie w odniesieniu do opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza naliczanych za 2019 rok, które podmioty korzystające ze środowiska będą przedkładały do końca marca 2020 roku.
W celu ułatwienia podmiotom korzystającym ze środowiska realizacji obowiązku opracowania wykazu na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy w marcu 2019 r. w systemie Krajowej bazy została uruchomiona dodatkowa funkcjonalność umożliwiająca przygotowanie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2018 rok. Jest to usługa pomocnicza, z której korzystanie jest dobrowolne, pozwalająca na przygotowanie ww. wykazu w formacie pliku Word. Generowany w systemie Krajowej bazy wykaz jest w pełni edytowalnym dokumentem tekstowym, którego zakres i układ jest zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat (Dz.U. z 2018 r. poz. 2527). Informacje do wykazu są pobierane bezpośrednio z systemu Krajowej bazy (w zakresie składowania odpadów podmiot ma możliwość wprowadzenia danych i wyliczenia opłat).
Podmiot korzystający ze środowiska ma również możliwość edycji wygenerowanego wykazu w celu wprowadzenia wszelkich zmian. Wygenerowany w systemie Krajowej bazy wykaz nie jest automatycznie przekazywany do organów właściwych w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, podmiot korzystający ze środowiska powinien samodzielnie przedłożyć go właściwemu marszałkowi województwa.
W bieżącym roku w ramach dalszych prac nad ułatwieniem podmiotom realizacji obowiązku sporządzania wykazu opłatowego KOBiZE IOŚ-PIB planuje doskonalenie ww. funkcjonalności, uwzględniające uwagi podmiotów i urzędów marszałkowskich.
Mając na uwadze fakt, że wprowadzenie raportu do Krajowej bazy wymaga wcześniejszej rejestracji (poprzez złożenie formularza rejestracyjnego) oraz nadania loginu i hasła, zasadne jest aby podmioty rejestrowały się możliwie szybko. Umożliwi to sprawne wprowadzanie raportów do Krajowej bazy i sporządzanie na podstawie informacji w nich zawartych wykazów opłatowych.
63
W przypadku pytań dotyczących wyżej wymienionych obowiązków prosimy o kontakt z Zespołem Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE IOŚ-PIB.
Infolinia systemu Krajowej bazy - tel. 22 569 65 96
https://krajowabaza.kobize.pl/kontakt/show
Prace związane z funkcjonalnością umożliwiającą przygotowanie wykazu opłatowego w systemie Krajowej bazy zostały zrealizowane m.in. w ramach prowadzonego w IOŚ-PIB projektu „Baza Wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”, współfinansowanego ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

,,Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej nr 4633W Karniszyn- Kobyla Łąka – odcinek od km 2+062,00 do km 2+512,00”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 09 lipca 2019r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.:, Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej nr 4633W Karniszyn- Kobyla Łąka – odcinek od km 2+062,00 do km 2+512,00” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,, PRDI” S.A. ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA”8, 06-500 Mława, za cenę brutto w wysokości: 344.772,95 zł (słownie trzysta czterdzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa złote 95/100), termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 16.09.2019r.

IMG 2272IMG 2275IMG 2273

Pierwsza umowa w Oddziale Mazowieckim podpisana - „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Opublikowano .

5 lipca br. Oddział Mazowiecki zawarł pierwszą umowę o dofinansowanie zakupu pojazdu dla Domu pomocy Społecznej w Bądzynie będącego jednostką organizacyjną Powiatu Żuromińskiego.

Wiecej informacji w załączonym linku:

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/pierwsza-umowa-w-oddziale-mazowieckim-podpisana-program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionam/

Nowa wykładzina w Internacie ZSP Żuromin

Opublikowano .

W dniach 17 –21 czerwca 2019r. w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Pawła II w Żurominie dokonano wymiany wykładziny podłogowej na górnym korytarzu części mieszkalnej. Znacząco podniósł się standard i komfort obiektu. Wzrosło również bezpieczeństwo użytkowników. Położona wykładzina to produkt estetyczny, antypoślizgowy i odporny na ścieranie. Wykonano również odświeżenie pokoi mieszkalnych. Całkowity koszt inwestycji – 3.200,00 zł.

Photo (7).jpgPhoto (6).jpg

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok

Opublikowano .

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

docxformularz_program_2020.docx18.24 KB

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Poznajemy kulturę Mazur”

Opublikowano .

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniżej ofertę:

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Tytuł zadania publicznego: Poznajemy kulturę Mazur

Nazwa oferenta: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Warszawie Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Płocku

Termin realizacji zadania: 18.07.2019 r. – 15.09.2019 r.

Każdy w terminie 7 dni tj. od dnia 4 lipca 2019 r. do dnia 11 lipca 2019 r. może zgłosić swoje uwagi do oferty (należy wpisać rodzaj uwagi i uzasadnienie do uwagi). Uwagi należy składać w formie pisemnej do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Żurominie lub pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprostowanie do Uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego „Poznajemy kulturę Mazur”.

Uwagi do oferty „Poznajemy kulturę Mazur’ można składać do dnia 10 lipca 2019 r. Uwagi należy składać w formie pisemnej (należy wpisać rodzaj uwagi i uzasadnienie do uwagi) do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Żurominie lub pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pdfOferta.pdf2.14 MB