20 LAT POWIATU pozioma
Żuromin3

Apel Powiatu Żuromińskiego

apel1apel2apel3

AKTUALNOŚCI

Pomoc dla Bogatyni (woj. dolnośląskie)

Opublikowano .

W dniu 23 sierpnia 2010 roku wyruszył transport z pomocą dla powodzian z terenu Bogatyni (woj. dolnośląskie). Również i tym razem mieszkańcy Powiatu Żuromińskiego wykazali się wielkodusznością i zrozumieniem dla poszkodowanych w trakcie powodzi.
Starosta Żuromiński składa gorące podziękowania wszystkim osobom, właścicielom sklepów, wolontariuszom, którzy odpowiedzieli na apel Starosty Żuromińskiego i zaangażowali się w pomoc dla powodzian z Bogatyni. W odpowiedzi na apel Starosty Żuromińskiego zebrano i przekazano: najpotrzebniejsze artykuły żywnościowe, środki czystości itp..

Rostrzygnięcie IX edycji powiatowego konkursu rysunkowego "O puchar Szefa Obrony Cywilnej Powiatu"

Opublikowano .

W dniu 27 maja 2010 roku zostały wręczone nagrody w konkursie rysunkowy „O puchar Szefa Obrony Cywilnej Powiatu” organizowany przez Referat Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żurominie przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Żurominie. Celem konkursu było propagowanie problematyki powszechnej ochrony ludności, umiejętności rozpoznawania oraz zrozumienia bezpieczeństwa w momencie różnego rodzaju zagrożeń, skutków z mini związanych. Do konkursu włączyło się 21 szkół z terenu powiatu żuromińskiego, w tym 14 szkół podstawowych, 6 gimnazjów i szkoła specjalna. Laureaci najlepszych prac z rąk Starosty Żuromińskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

P1100659.JPGP1100661.JPGP1100662.JPGP1100663.JPG

P1100664.JPGP1100665.JPGP1100666.JPGP1100667.JPG

P1100668.JPGP1100669.JPGP1100670.JPGP1100671.JPG

P1100672.JPGP1100673.JPGP1100675.JPGP1100679.JPG

P1100681.JPG

Projekty RPO

Opublikowano .

dla rozwoju Mazowsza

Kliknij w nazwę projektu aby zobaczyć artykuły związane z projektem.

L.p

Nazwa projektu

Działanie

Wartość projektu

Realizacja

Wnioskowana/ uzyskana kwota dofinansowania

1

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00 km

3.1 - Infrastruktura drogowa - Drogi powiatowe

4 074 559,62zł

Inwestycja zrealizowana w ramach RPO WM 2007-2013 w 2011r.

3 463 375,67 zł - dofinansowanie z EFRR

2

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4622W Lutocin – Zimolza na odcinku na długości 7,513 km

3.1 - Infrastruktura drogowa - Drogi powiatowe

2 867 545,70 zł

Inwestycja zrealizowana w ramach RPO WM 2007-2013 w 2010r.

2 434 812,13 zł - dofinansowanie z EFRR

3

Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

Strona internetowa projektu -
www.hala.zuromin-powiat.pl

7.2 - Infrastruktura służąca edukacji

7 500 717,88zł

Inwestycja zrealizowana w ramach RPO WM 2007-2013 w latach 2007-2012r.

6 373 060,20 zl - dofinansowanie z EFRR

4

Informatyzacja urzędów gmin i urzędu Starostwa Powiatowego na terenie powiatu żuromińskiego

Strona internetowa projektu -
www.e-administracja.zuromin-powiat.pl

2.2 - Rozwój e-usług

2 104 027,44 zł

Inwestycja zrealizowana w ramach RPO WM 2007-2013 w latach 2008-2011r.

1 761 694,61 zł - dofinansowanie z EFRR

5

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

2.2 - Rozwój e-usług

173 200 zł

Inwestycja realizowana w ramach RPO WM 2007-2013 w latach 2009-2014

147 220 zł - dofinansowanie z EFRR

6

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

2.2 - Rozwój e-usług

3 576 850 zł

Inwestycja realizowana w ramach RPO WM 2007-2013 w latach 2009-2014

3 040 322,50 zł - dofinansowanie z EFRR

7

Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w SP ZZOZ w Żurominie

Działanie 2.1 - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu

 3 217 526,50 zł Inwestycja realizowana w ramach RPO WM 2007-2013 w latach 2013-2014 2 712 602,02 zł - dofinansowanie z EFRR

Projekty POKL

Opublikowano .

Zestawienie projektów zrealizowanych, w trakcie realizacji oraz planowanych do zrealizowania przez Powiat Żuromiński, samodzielnie lub w partnerstwie, współfinansowanych z EFS w ramach PO KL.

Nazwa projektu

Działanie PO KL

Wartość projektu

Realizacja

Wnioskodawca

Miejsce realizacji

Rok zakończenia

1 Nowoczesne kierunki i metody edukacji szansą na atrakcyjne zawody PO KL 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 814 452,20 zł (w tym wkład własny niepieniężny 106 280,00 zł) Projekt w trakcie realizacji. Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich ZSP Żuromin 2013
2 Świetlica edukacyjno-terapeutyczna PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 1 625 799,80 zł (50 160,00 zł wkład własny niepieniężny) Projekt w trakcie realizacji. Powiat Żuromiński/Zespół Szkół Specjalnych Zespół Szkół Specjalnych 2013
3 Nowe szanse na przyszłość dla uczniów liceów ogólnokształcących powiatu żuromińskiego PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 422 340,00 zł (23 340,00 zł wkład własny niepieniężny) Projekt w partnerstwie. Projekt zrealizowany. Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich LO Żuromin, LO Bieżuń, LO przy ZSP w Zielonej 2011
4 W przyszłość - przygotowani zawodowo PO KL 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 101 632,64 zł (w tym wkład własny 7 152,00 zł) Projekt zrealizowany. Powiat Żuromiński/ZSP Żuromin ZSP Żuromin 2011
5 Daj sobie szansę PO KL 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego 96 325,00 zł Projekt zrealizowany. Powiat Żuromiński/PCKUiP Żuromin PCKUiP Żuromin 2009
6 Równe Szanse (projekt systemowy realizowany corocznie do roku 2013) PO KL 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 250 000,00 zł (26 250,00 zł - wkład wlasny powiatu) Projekt zrealizowany. Powiat Żuromiński/PCPR PCPR 2011
200 000,00 zł (21 000,00 zł - wkład wlasny powiatu) Projekt zrealizowany. 2010
150 000,00 zł (15 750,00 zł - wkład własny powiatu) Projekt zrealizowany. 2009
237 811,00 (24 970,00 zł - wkład własny powiatu) Projekt zrealizowany. 2008
7 Profesjonalizm pośrednika pracy i doradcy zawodowego sukcesem urzędu PO KL 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzedów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie 174 000,00 zł. Projekt zrelizowany. Powiat Żuromiński/Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie PUP Żuromin 2009
8 Kompetentny pracownik gwarantem jakości usług urzędu pracy PO KL Priorytet VI 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzedów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie 137 613,18 zł Projekt zrealizowany. Powiat Żuromiński/Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie PUP Żuromin 2010
9 Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy PO KL Priorytet VI Dz. 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddz. 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzedów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie 412 349,42 zł Projekt w trakcie realizacji. Powiat Żuromiński/Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie PUP Żuromin  
10 Lepsza przyszłość w zasięgu twojej ręki PO KL Priorytet VI Dz.6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddz. 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 11 205 086,51zł. Projekt w trakcie realizacji. Powiat Żuromiński/Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie PUP Żuromin 2013
11 Zielone światło dla kobiety gotowej na zmiany PO KL Priorytet VII Dz.7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społęczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 441 834zł. Projekt w trakcie oceny merytorycznej. Powiat Żuromiński/Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w partnerstwie z MGOPS w Żurominie PUP Żuromin 2014
12 Przepustka do godnego życia PO KL Priorytet VII Dz.7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społęczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 331 416,00 zł Projekt w trakcie oceny merytorycznej. Powiat Żuromiński/Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w partnerstwie z MGOPS w Żurominie PUP Żuromin 2013
13 Łam bariery - pokonuj uprzedzenia PO KL Priorytet VII Dz.7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społęczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 160 814,00 zł Projekt w trakcie oceny merytorycznej. Powiat Żuromiński/Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w partnerstwie z MGOPS w Żurominie PUP Żuromin 2014
14 Szkolenia twoją szansą na sukces zawodowy PO KL Priorytet VII Dz. 7.3 Inicjaty lokalne na rzecz aktywnej integracji 50 000zł. Projekt w trakcie oceny merytorycznej. Powiat Żuromiński/Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie PUP Żuromin 2012
15 Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu PO KL Priorytet VII Dz. 7.3 Inicjaty lokalne na rzecz aktywnej integracji 50 000zł. Projekt w trakcie oceny merytorycznej. Powiat Żuromiński/Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie PUP Żuromin 2012
16 Kwalifikacje sposobem na aktywizację PO KL Priorytet IX Dz. 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 49 986,00 zł Projekt w trakcie oceny merytorycznej. Powiat Żuromiński/Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w partnerstwie z UG Kuczbork - Osada PUP Żuromin 2013
17 Sprawny samorząd - program wdrożenia usprawnień zarządczych w JST PO KL Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej 4 492 598,40 zł(wkład własny niepieniężny 514 500,00 zł) Projekt w partnerstwie.Projekt w trakcie realizacji. FRDL starostwa powiatowe i urzędy gmin z terenu całego kreju w tym Starostwo Powiatowe w Żurominie 2012

Forum Ciechanowskie dla organizacji pozarządowych

Opublikowano .

Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi serdecznie zapraszam na spotkanie Forum Ciechanowskiego, które odbędzie się dnia 13 maja 2010 roku o godzinie 16.00, w Delegaturze w Ciechanowie, Placówka Zamiejscowa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, ul. 17-Stycznia 7, w sali 205. Podczas spotkania zaprezentujemy najważniejsze kwestie dotyczące ogłoszonego otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w województwie mazowieckim w 2010 roku. Pracownikiem Biura Wojewody, który koordynuje cały cykl spotkań, jest Pani Monika Karaczewską, tel. 22 695 61 76, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

"Tydzień z ekspresem" dla organizacji pozarządowych

Opublikowano .

„Tydzień z ekspresem” – od 4 maja 2010r. istnieje możliwość dyskusji on-line z ekspertem projektu realizowanego w ramach działania 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”. Inicjatywa ciekawa dla organizacji pozarządowych, które planują ściślejszą współpracę z samorządem lokalnym.

Kwalifikacja wojskowa 2010

Opublikowano .

Na terenie Powiatu Żuromińskiego w okresie od 6 do 23 kwietnia 2010 r., zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2010 roku na terenie województwa mazowieckiego została przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.
O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekała Powiatowa Komisja Lekarska w Żurominie. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej był budynek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie przy ul. Szpitalna 56.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW PRACY POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Lp. Wyszczególnienie Rocznik podstawowy Roczniki starsze
1 2 3 4
1

Stawiło się

358 11
2

Nie stawiło się - nieusprawiedliwieni

2 6
3

Nie stawiło się – usprawiedliwieni 

1 1
4.

1) uznano za zdolnych (kat. A)
2) uznano za niezdolnych:

a) w czasie pokoju (kat. D)
b) trwale (kat. E)
3) uznano za czasowo niezdolnych (kat. B)
335
23
19
3
1
8
3
2
-
1

Do kwalifikacji wojskowej stawiło się 8 kobiet:

Wyszczególnienie Uznano za zdolnych
(kat. A)
Uznano za niezdolnych
Uznano za czasowo niezdolnych
(kat. B)
(kat. D)
(kat. E)
Kobiety
6
1
-
1