20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

Przebudowa drogi powiatowej w m. Bądzyn

Opublikowano .

W wyniku pozytywnej oceny złożonego we wrześniu 2018r. do Wojewody Mazowieckiego w ramach naboru do Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 wniosku Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4614W w m. Bądzyn”, realizacja ww. zadania objęta została dofinansowaniem w ramach nowego programu wsparcia przebudowy dróg lokalnych pn. Fundusz Dróg Samorządowych”.
Wartość zgłoszonego zadania wynosiła 2 382 347,89 zł a przyznane dofinansowanie wg wniosku aplikacyjnego – 1 191 173 zł. W chwili obecnej Powiat Żuromiński dokonał wyłonienia Wykonawcy Robót – Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o., Ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin oraz Inspektora Nadzoru – Firma Projektowo–Usługowa „PROBUD”, Ul. Staszica 97, 09 – 200 Sierpc. Poprzetargowa wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim wynosi – 1 447 442,36 zł, a zaktualizowana wysokość dofinansowania zostanie określona w umowie z Wojewodą Mazowieckim na poziomie 50% wysokości kosztów kwalifikowalnych robót.
Zakresem rzeczowym zadanie obejmuje przebudowę drogi w m. Bądzyn – odcinek drogi o długości 0,9 km – nawierzchnia, chodniki, kanalizacja deszczowa, oznakowanie pionowe i poziome. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, realizacja zadania w terenie i jego odbiór winna nastąpić do końca 2019r.
W dniu 11 czerwca 2019r. w Delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Wojewoda Mazowiecki – Pan Zdzisław Sipiera wręczył przedstawicielom samorządów z subregionu ciechanowskiego symboliczne czeki na dofinansowanie zadań, dotyczących przebudowy dróg w ramach ww. Programu.
Więcej informacji na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/38447,Fundusz-Drog-Samorzadowych-promesy-dla-subregionow-ciechanowskiego-i-ostroleckie.html

Promesy FDS - Badzyn.jpg

Podpisanie umowy na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Karniszyn – Kobyla Łąka

Opublikowano .

W dniu 22 maja 2019r. w Ciechanowie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego umowę o dofinansowanie zadania drogowego pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4633W Karniszyn – Kobyla Łąka – odcinek od km 2+062,00 do km 2+512,00”, w wysokości 249 000,00 zł od w ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Inwestycja ta zakresem obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na odcinku drogi o długości ok. 0,45 km oraz uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym po obu stronach przebudowanej drogi.
Informacje dotyczące zadań, finansowanych przy udziale Samorządu Województwa Mazowieckiego w subregionie ciechanowskim dostępne są na stronie
https://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,7239,blisko-4-7-mln-zl-na-drogi-dojazdowe-do-gruntow-rolnych-w-subregionie-ciechanowskim.html

4633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 14633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 24633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 34633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 44633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 54633W Kobyla Laka podpis umowy z Marszalkiem 6

7 czerwca 2019 r. odbyła się VII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 7 czerwca 2019r. odbyła się VII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego.

Porządek obrad Sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2018r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na 2019r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń
  o powierzchni 178,32 m² przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Żuromińskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu pomieszczeń biurowych oraz dwóch garaży położonych przy ulicy Olszewskiej 7 w Żurominie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2018.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Żurominie za rok 2018.
 18. Podjęcie Apelu kierowanego do władz gmin z terenu powiatu żuromińskiego
  w sprawie podjęcia działań wsparcia finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na rok 2020.
 19. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 20. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.          

IMG 1530IMG 1531IMG 1532IMG 1533

Wyniki Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniach 7 czerwca br odbył się Finał Powiatowego Konkursu Ekologicznego przeznaczonego dla uczniów szkół z terenu powiatu żuromińskiego. Komisja konkursowa przeprowadziła ocenę testów pisemnych uczestników indywidualnych oraz sprawozdań szkół z wykonanych prac praktycznych. Komisja ustaliła następujące wyniki Konkursu:

WYNIKI FINAŁU – część teoretyczna
SZKOŁY PODSTAWOWE
   I miejsce – Mikołaj Jędrzejewski - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żurominie                                                                                                                        
   II miejsce – Dorota Piekarska – Szkoła Podstawowa w Lubowidzu
   III miejsce – Kamil Kobyliński – Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bieżuniu                                                                                                                          
 
GIMNAZJA 
   I miejsce – Dominika Kopkiewicz – Gimnazjum Nr 3 w Syberii
   II miejsce – Aleksandra Kulwicka - Gimnazjum Nr 2 w Żurominie
   III miejsce – Paulina Barańska – Gimnazjum Nr 2 w Żurominie
 
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
   I miejsce – Anna Pomianowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
   II miejsce – Wiktoria Fijałkowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
   III miejsce – Aleksandra Madej – Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu
Zgodnie z Regulaminem Konkursu uczniowie Zespołu Szkól Specjalnych wyłonieni w etapie szkolnym zostali bezpośrednio finalistami powiatowymi:
w kategorii Szkoły Podstawowej Specjalnej
Paulina Karpińska– kl. IV
w kategorii szkoły ponadgimnazjalnej – Szkoła Przysposobiająca do Pracy
Krzysztof Sobotka – kl. II
Mateusz Skubiszewski – kl. I
WYNIKI FINAŁU – część praktyczna
 
SZKOŁY PODSTAWOWE 
                       I miejsce – Szkoła Podstawowa w Siemiątkowie
                        II miejsce – Szkoła Podstawowa w Łaszewie
                     III miejsce – Szkoła Podstawowa w Lubowidzu
 
GIMNAZJA
                       I miejsce – Gimnazjum Nr 3 w Syberii
                      II miejsce – Gimnazjum Nr 2 w Żurominie
 
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 
                     I miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu
                  II miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
                  III miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie

Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie otrzymał wyróżnienie zespołowe.
Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r.

IMG 3999IMG 4006IMG 4008

„FAS–macierzyństwo bez alkoholu i zagrożenia z tym związane”

Opublikowano .

W dniu 28 maja 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się szkolenie pt.inie „FAS–macierzyństwo bez alkoholu i zagrożenia z tym związane”, w którym uczestniczyły rodziny zastępcze, pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu żuromińskiego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie.
Szkolenie przeprowadzili pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Oddziału w Ciechanowie przedstawiając przyczyny i objawy FAS jako alkoholowy zespół płodowy, a także skutki działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Przekazywane treści poparte były prezentacją i filmem, by w sposób bardziej obrazowy uwypuklić następstwa spożywania alkoholu przez przyszłe matki.
Na zakończenie szkolenia Pani Danuta Przybył - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie podziękowała wszystkim za uczestnictwo w szkoleniu i złożyła z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przypadającego na dzień 30.05.2019r. życzenia rodzinom zastępczym, wszelkiej pomyślności w pełnieniu funkcji opiekunów zastępczych, wytrwałości i optymizmu, jak również odwagi w podejmowaniu niejednokrotnie trudnych decyzji. 
Danuta Przybył Dyrektor PCPR w Żuromie.

61438367_2849347391748714_2772229659595636736_o.jpg

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4614W w m. Bądzyn”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 07 czerwca 2019r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4614W w m. Bądzyn” z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Sp. z o.o. Ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin, za cenę brutto w wysokości: 1.414.847,36 zł (słownie: jeden milion czterysta czternaście tysięcy osiemset czterdzieści siedem złotych 36/100), termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 15.10.2019 r.

IMG 1523IMG 1526

Konkurs plastyczny dla osób niepełnosprawnych „MÓJ DOM MAZOWSZE”

Opublikowano .

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Konkurs skierowany jest do osób niepełnosprawnych z województwa mazowieckiego: uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy, mieszkańców domów pomocy społecznej, pracujących w zakładach aktywności zawodowej, pracujących w podmiotach ekonomii społecznej, uczestników szkół integracyjnych i specjalnych oraz członków stowarzyszeń i fundacji wspierających osoby niepełnosprawne. Do konkursu mogą być zgłaszane prace w pięciu kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja, techniki multimedialne. Z każdej z ww. kategorii zostanie wyłoniony jeden laureat.

Prace będziemy przyjmować od 3 czerwca 2019 r. do 15 lipca 2019 r.

Ideą konkursu jest promowanie osób niepełnosprawnych, które mimo zmagania się z niepełnosprawnością realizują pasje, są inspiracją, oparciem i wzorem dla innych. 
Konkurs plastyczny „MÓJ DOM MAZOWSZE” pozwoli spopularyzować szeroko rozumianą integrację poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych.

Szczegóły dotyczące konkursu tj. Regulamin i Formularz zgłoszeniowy dostępne są na naszej stronie http://mcps.com.pl/…/moj-dom-mazowsze-konkurs-plastyczny-d…/

62137816_2594867470565463_2835754059854512128_o.jpg