Inwestycje powiatu

Oddanie odcinka drogi powiatowej w m. Sarnowo do użytku

Opublikowano .

W dniu 9 października 2014r. dokonano uroczystego oddania do użytkowania drogi w m. Sarnowo, w ramach zakończonego zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w m. Sarnowo i Nowa Wieś i nr 4603W Sarnowo – Zalesie w m. Sarnowo”.

W uroczystym otwarciu nowo przebudowanego odcinka drogi uczestniczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego – Jerzy Rzymowski, Starosta Żuromiński – Janusz Welenc, Wicestarosta Żuromiński – Mieczysław Olszlegier, Radny Rady Powiatu Żuromińskiego – Antoni Marek Tański, Wójt Gminy Kuczbork–Osada – Tadeusz Burakowski, Radni Rady Gminy w Kuczborku–Osadzie – Eugeniusz Majewski oraz Mariusz Wąsiewski, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie – Jolanta Kalkowska, Kierownik Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie – Stanisław Drążewski, Inspektor nadzoru robót drogowych – Wojciech Jarzynka, sołtysi wsi Sarnowo i Nowa Wieś – Mirosław Kamiński oraz Zenon Lech a także przedstawiciele mieszkańców wsi Sarnowo i Nowa Wieś.

Uroczystego poświęcenia z życzeniami i modlitwą o bezpieczne użytkowanie drogi dokonał Proboszcz Parafii pw. św. Józefa w Sarnowie – Ks. Krzysztof Zakrzewski.

Prace w terenie wykonywała Firma Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam. Inwestycja ta realizowana była w ramach partnerstwa Samorządu Powiatowego i Gminy Kuczbork – Osada, uzyskując pomoc finansową w kwocie 250 000,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu żuromińskiego.

Zakończono przebudowę drogi powiatowej na odcinku Olszewo – Dębsk

Opublikowano .

W dniu 25 września 2014r. dokonano technicznego odbioru zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi na odcinku Olszewo – Dębsk”. Prace w terenie wykonywała Firma Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12 za cenę brutto w wysokości: 656 493,21 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 21/100). Inwestycja ta uzyskała pomoc finansową Gminy i Miasta Żuromin w wysokości 380 000,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu żuromińskiego.

Przebudowa dróg powiatowych w m. Sarnowo zakończona

Opublikowano .

W dniu 25 września 2014r. dokonano technicznego odbioru zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w m. Sarnowo i Nowa Wieś i nr 4603W Sarnowo – Zalesie w m. Sarnowo”. Prace w terenie wykonywała Firma Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12 za cenę brutto w wysokości: 437 536,04 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 04/100). Inwestycja ta uzyskała pomoc finansową Gminy Kuczbork – Osada w wysokości 250 000,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu żuromińskiego.

Wniosek Powiatu o dodatkowe środki finansowe na oświatę

Opublikowano .

Zarząd Powiatu wystąpił o dodatkowe środki finansowe z rezerwy Ministra Edukacji Narodowej na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla nowych kierunków kształcenia zawodowego: technika weterynarii w ZSP w Zielonej oraz technika pojazdów samochodowych w ZSP w Żurominie. Wniosek opiewa na kwotę ponad 142 tys. zł

Oddanie odcinka drogi powiatowej Nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo do użytku

Opublikowano .

Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi  powiatowej  nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo”.  Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, która po ostatecznych rozliczeniach wykonała niniejsze zadanie za cenę brutto w wysokości: 451 379,67 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 67/100). Zakresem rzeczowym zadanie objęło prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni na odcinku o długości ok. 0,47 km, budowę chodnika, roboty związane z budową zatoki autobusowej a także odwodnienie drogi.

Umowa na przebudowę drogi powiatowej w Kuczborku i przebudowę drogi Żuromin-Kliczewo-Kuczbork na odcinku Olszewko-Kuczbork podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 20 sierpnia 2014r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4629W Kuczbork – Glinki– Nidzgora w m. – Kuczbork i nr 4627W Żuromin-Kliczewo-Kuczbork na odcinku Olszewko-Kuczbork” z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Spółka z o.o. ul.Targowa 21, 09-300 Żuromin za cenę brutto w wysokości 1.728.781,24zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 24/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 05.11.2014r.

Remont chodnika w miejscowości Siemiątkowo

Opublikowano .

W dniu 14.08.2014r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Wójtem Gminy Siemiątkowo umowę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przy remoncie chodnika w m. Siemiątkowo Zadanie zakresem obejmuje remont chodnika po stronie lewej w ciągu drogi powiatowej Nr 4638W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany – od centrum miejscowości w kierunku kościoła parafialnego. Obowiązkiem Powiatu Żuromińskiego jest udostępnienie Gminie Siemiątkowo placu budowy na czas wykonania robót oraz protokolarnego przekazania materiałów budowlanych (kostka brukowa, krawężniki oraz obrzeża chodnikowe) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami. Gmina Siemiątkowo udzieli natomiast pomocy Powiatowi Żuromińskiemu w postaci materiałów budowlanych (piasek, pospółka, kruszywo, cement), sprzętu oraz robocizny. Wykonanie robót budowlanych ustalono do dnia 30.11.2014r. Szacunkowa wartość robót wynosi około 100 tys. zł.

Remont chodnika w miejscowości Sławęcin

Opublikowano .

W dniu 14.08.2014r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Burmistrzem Miasta i Gminy Bieżuń umowę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przy remoncie chodnika w Sławęcinie (gmina Bieżuń). Obowiązkiem Powiatu Żuromińskiego jest udostępnienie Miastu i Gminie Bieżuń placu budowy na czas wykonania robót oraz protokolarnego przekazania materiałów budowlanych (kostka brukowa, krawęzniki oraz obrzeża chodnikowe) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami. Miasto i Gmina Bieżuń udzieli natomiast pomocy Powiatowi Żuromińskiemu w postaci materiałów budowlanych (piasek, pospółka, kruszywo, cement), sprzętu oraz robocizny). Wykonanie robót budowlanych ustalono do dnia 31.10.2014r. Szacunkowa wartość robót wynosi ponad 83 tys. zł.

Podpisanie umowy na przebudowę kotłowni w LO Bieżuń

Opublikowano .

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu w dniu 14 sierpnia 2014 r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Przebudowa kotłowni w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu” z  firmą EKO-INSTAL Michał Wiśniewski, 87-335 Świedziebnia 57. Wartość kosztorysowa robót wyniosła 88.369,40 zł. Wykonanie zadania zakończy modernizację systemu ogrzewania w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu.

Podpisanie umowy na bankową obsługę budżetu powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 14.08.2014r. podpisał umowę  na wykonanie zadania pn.: "Bankowa obsługa budżetu powiatu żuromińskiego" z bankiem Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Oddział w Żurominie, 09-300 Żuromin, Plac Piłsudskiego 12. Umowa wchodzi w życie z dniem 22.08.2014 i została zawarta na okres 3 lat, tj. do dnia 22.08.2017r.