Inwestycje powiatu

Umowa o dotację na przebudowę drogi Kuczbork-Olszewko podpisana przez Zarząd Powiatu

Opublikowano .

W dniu 06.08.2014r. w Warszawie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę z Wojewodą Mazowieckim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Umowa dotyczy pozyskania środków finansowych w kwocie 1 108 390 zł na przebudowę ok. 3 km. drogi powiatowej Kuczbork-Olszewko. Realizacja tej inwestycji zaplanowana została na 2014r. Obecnie trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót. Całkowita wartość kosztorysowa robót wynosi ponad 2 200 000 zł.

Odnowa nawierzchni dróg powiatowych zakończona

Opublikowano .

W dniu 29 lipca 2014r. Firma BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, jako Wykonawca robót, zgłosiła zakończenie realizacji zadania pn. „Odnowa nawierzchni bitumicznych przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych przy użyciu grysów kamiennych granitowych o frakcji 5,00÷8,00mm oraz emulsji kationowej, szybkorozpadowej C69 B3 PU na powierzchni 43750,00m2”. Inwestycja zakresem rzeczowym objęła następujące odcinki dróg powiatowych:

  1. Droga powiatowa Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork na odcinku Kliczewo Małe – Olszewko, na długości około 1093,00 mb, o powierzchni 5465,00 m2
  2. Droga powiatowa Nr 4604W Będzymin – Rozwozin - Cieszki na odcinku Rozwozin – Cieszki, na długości około 2000,00 mb, o powierzchni 10000,00 m2
  3. Droga powiatowa Nr 4616W Raczyny – Dąbrowice – Syberia na odcinku Raczyny – Dąbrowice, na długości około 1650,00 mb o powierzchni 8250,00 m2
  4. Droga powiatowa Nr 4614W Brudnice – Bądzyn – Lubowidz na odcinku Brudnice – Bądzyn, na długości około 2042,00 mb o powierzchni 10210,00 m2
  5. Droga powiatowa Nr 4621W Chromakowo – Mojnowo – Lutocin na odcinkach Mojnowo – Chromakowo oraz Mojnowo – Lutocin, na łącznej długości około 1965,00 mb, o powierzchni 9825,00 m2

Łączna długość dróg objętych tzw. powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni bitumicznej wyniosła 8,75 km, natomiast powierzchnia robót – 43750,00m2. Wartość robót wyniosła 318 570,00zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100). Zadnie to sfinansowano ze środków własnych powiatu żuromińskiego.

Spotkanie z wójtami i burmistrzami w Starostwie Powiatowym w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 5 sierpnia 2014r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyło się spotkanie robocze z wójtami i burmistrzami zainicjowane przez Starostę Żuromińskiego w celu omówienia wspólnych zadań do realizacji w 2015 roku. Tematem spotkania było również przygotowanie wspólnego wniosku w partnerstwie z gminami powiatu: Gminą i Miastem Żuromin oraz Gminą Lubowidz. Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę ul. Wiadrowskiej w Żurominie, budowę ścieżki pieszo-rowerowej Żuromin-Wiadrowo oraz budowę nowej nawierzchni na odcinku Wiadrowo-Osówka. Wniosek w sprawie tej inwestycji byłby złożony po ogłoszeniu naboru do Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych na 2015r. Wartość inwestycji wynosi 3 100 000 zł.

Wizytacja inwestycji powiatowych przez Zarząd Powiatu

Opublikowano .

W dniu 4 sieprnia br. Zarząd Powiatu Żuromińskiego wizytował prace inwestycyjne i remontowe na terenie powiatu. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie trwają pracę wymiany sieci centralnego ogrzewania, natomiast w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie wykonywana jest modernizacja parteru placówki. Zarząd wizytował także inwestycje drogowe w Sarnowie oraz Sadłowie. 

Szansa na wykonanie dodatkowych zadań przez Powiat Żuromiński w 2014r.

Opublikowano .

Rada Powiatu Żuromińskiego w dniu 16.07.2014r. na wniosek Zarządu Powiatu wprowadziła do planu na 2014r. dodatkowe zadania. Do realizacji zostały zaplanowane:

  1. Przebudowa drogi powiatowej Kuczbork-Olszewko o długości ok. 3km na kwotę ponad 2 200 0000 zł. Powiat pozyskał dotację 50% wartości kosztorysowej zadania od Wojewody Mazowieckiego z Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych tj. kwotę 1 108 390 zł
  2. Remonty chodników w porozumieniu z Miastem i Gminą Żuromin oraz Gminą Siemiątkowo w miejscowościach Chamsk, Poniatowo oraz Siemiątkowo. Powiat zabezpieczył kwotę 70 tys. zł na zakup materiałów na remont w/w chodników
  3. Powiat zabezpieczył kwotę ponad 55 tys. zł na utworzenie od 1 września br. jednego oddziału przedszkola specjalnego w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie

Umowa na odnowę nawierzchni dróg powiatowych podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 7 lipca 2014r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: „Odnowa nawierzchni bitumicznych przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych przy użyciu grysów kamiennych granitowych o frakcji 5,00÷8,00mm oraz emulsji kationowej, szybkorozpadowej C69 B3 PU na powierzchni 43 750,00m2” z firmą BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok za cenę brutto w wysokości: 318.570,00zł ( słownie: trzysta osiemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych ). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 29.08.2014r.

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej Olszewo - Dębsk - Nadratowo - Ługi na odcinku Olszewo – Dębsk

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 1 lipca 2014r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo - Dębsk - Nadratowo - Ługi na odcinku Olszewo - Dębsk” z firmą Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12, za cenę brutto w wysokości: 656.493,21zł: (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 21/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 29.08.2014r.

Dodatkowe środki pozyskane przez Powiat Żuromiński na drogi powiatowe

Opublikowano .

Wniosek złożony przez Zarząd Powiatu o pozyskanie dotacji na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Sadłowo został pozytywnie oceniony przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, który przyznał dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 120 tys. zł. W chwili obecnej trwa już modernizacja drogi w Sadłowie.