Kalendarz

thumb uromin10

Inwestycje powiatu

Przebudowa drogi powiatowej Dębsk – Nadratowo – przekazanie placu budowy Wykonawcy robót

Opublikowano .

W dniu 28 marca 2017r. przekazano Wykonawcy robót – firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA” 8  plac budowy – do wykonania zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi” na odcinku od km 2+216,00 do km 5+200. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.08.2017r. Zakresem rzeczowym zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z ciągiem pieszym, odwodnieniem i oznakowaniem w m. Dębsk oraz odcinek pomiędzy Dębskiem a Nadratowem. Planowana długość drogi do przebudowy wynosi ok. 3 km.

Inwestycja ta realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą:  „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, wysokość dofinansowania w ramach Programu wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania, natomiast pozostałe środki stanowią wkład własny Powiatu Żuromińskiego oraz Partnera – Gminy i  Miasta Żuromin.

Podpisanie umowy na realizację usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego branży drogowej i sanitarnej przy przebudowie drogi powiatowej Olszewo - Dębsk - Nadratowo - Ługi

Opublikowano .

W dniu 22 marca 2017 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę na realizację usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego branży drogowej i sanitarnej dla  zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi” na odcinku od km 2+216,00 do km 5+200,00 z Firmą Projektowo – Usługową „PROBUD”, ul. Staszica 97, 09 – 200 Sierpc za cenę brutto w wysokości: 31 980,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100). Termin realizacji usługi trwa do zakończenia zadania tj. do dnia 31.08.2017r.

Podpisanie Umowy na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Opublikowano .

W dniu 02.03.2017 roku  podpisano Umowę pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Jerzego Rzymowskiego – Starostę Żuromińskiego,  Ireneusza Rejmusa – Wicestarostę Żuromińskiego przy  kontrasygnacie Ireny Brejny – Skarbnika Powiatu, a firmą  Agencja „CEZAR” Piotrowicz Spółka Jawna z Mińska Mazowieckiego. Przedmiotem  umowy jest sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzację  stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa  z warunkowym przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów  uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów stanowiących własność   osób fizycznych  i wspólnot gruntowych o łącznej powierzchni 1050,585 ha (±5%), położonych na terenie powiatu  żuromińskiego dla 23 obrębów w gminie Lubowidz tj. obrębu Biały Dwór, Cieszki, Dziwy, Huta, Jasiony, Kipichy, Kozilas, Lisiny, Łazy, Mały Las, Obórki, Osówka, Płociczno, Przerodki, Purzyce, Rynowo, Syberia, Toruniak, Wronka, Wylazłowo, Zdrojki, Żarnówka, Żelaźnia oraz obrębu Nowopole w gminie Siemiątkowo. Wartość umowy 37 692,00 zł,  termin realizacji 30 października 2017 r.

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Lutocin

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 2 marca 2017 r. podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania  pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo w m. Lutocin” z Firmą Projektowo – Usługową „PROBUD”, ul. Staszica 97, 09 – 200 Sierpc za cenę brutto w wysokości: 19 987,50 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 50/100). Termin wykonania opracowania został ustalony na dzień 31.08.2017 r.

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Stawiszyn Łaziska

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 2 marca 2017 r. podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania  pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Stawiszyn Łaziska” z  Firmą Projektowo – Usługową „PROBUD”, ul. Staszica 97, 09 – 200 Sierpc za cenę brutto w wysokości: 34 809,00 PLN (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięć złotych 00/100). Termin wykonania opracowania został ustalony na dzień 31.08.2017 r.

Umowa na przebudowę drogi Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego  w dniu 28 lutego 2017r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi” na odcinku od km 2+216,00 do km 5+200,00 z firmą  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA” 8, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 2.173.078,33zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych 33/100), termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.08.2017r. Zakresem rzeczowym zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z ciągiem pieszym, odwodnieniem i oznakowaniem w m. Dębsk oraz odcinek pomiędzy Dębskiem a Nadratowem. Planowana długość drogi do przebudowy wynosi ok. 3 km.

Inwestycja ta realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą:  „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, wysokość dofinansowania w ramach Programu wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania, natomiast pozostałe środki stanowią wkład własny Powiatu Żuromińskiego oraz Partnera – Gminy i  Miasta Żuromin.

IMG 1098IMG 1105IMG 1107

Wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 4613W wraz z mostem w m. Brudnice

Opublikowano .

W dniu 10 lutego 2017r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego złożył w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wniosek o dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji ogólnej, zadania pn. „Przebudowa mostu wraz z drogą dojazdową nr 4613W Od dr Nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy w m. Brudnice”.

Zakresem rzeczowym zadanie to obejmuję przebudowę istniejącego mostu w m. Brudnice na rzece Wkra  oraz  przebudowę drogi dojazdowej nr 4613W na dojazdach do mostu o łącznej długości ok. 0,75 km, polegającej między innymi na: wzmocnieniu istniejącej jezdni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, poszerzeniu szerokości jezdni drogi powiatowej do 6,0m, budowie chodnika oraz oznakowaniu pionowym.

Wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 4601W na odcinku Nowa Wieś - Łążek

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 27 stycznia 2017r. złożył wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4601W Nowa Wieś – Działdowo na odcinku Nowa Wieś – Łążęk”, w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Inwestycja ta planowana jest do realizacji w 2017r. na terenie Gminy Kuczbork –Osada. Zakresem obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na odcinku drogi o długości ok. 2,27 km oraz uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym po obu stronach przebudowanej drogi. 

RIT - podpisanie umowy partnerskiej między samorządami, przystąpienie powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

Przedstawiciele władz Ciechanowa, Mławy, Pułtuska oraz powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego podpisali wczoraj umowę partnerską dotyczącą wspólnych działań w ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego. Nowym partnerem został powiat żuromiński.

RIT jest mechanizmem finansowania, w ramach którego podejmowane będą działania inwestycyjne. To jeden z elementów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przedstawiciele subregionu ciechanowskiego, którego liderem jest Miasto Ciechanów, podjęły współpracę w zabieganiu o środki unijne w ramach RIT. W 2015 roku był podpisany list intencyjny oraz utworzono grupę roboczą. W połowie ubiegłego roku każdy z samorządów przyjął uchwałą Plan Inwestycyjny dla subregionu ciechanowskiego. Teraz uchwałami, w związku z przystąpieniem nowego partnera oraz korektami zapisów, samorządy zmienią Plan Inwestycyjny, po czym podjęte zostaną dalsze procedury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
We wrześniu 2016 roku starosta żuromiński wystąpił z prośbą o poszerzenie partnerstwa oraz o powiększenie PI RIT o jego trzy projekty: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Żuromińskiego – budynku byłego internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej"; "Poprawa ochrony środowiska i jakości zdrowia poprzez działania energooszczędne oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Żurominie"; "Poprawa spójności społecznej i jakości zdrowia poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZZOZ w Żurominie". Projekty te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Wszyscy partnerzy zaakceptowali zmiany w dokumencie, podpisali umowę partnerską oraz podjęli procedury w zakresie uchwalenia zmienionego PI RIT dla subregionu ciechanowskiego. W ten sposób stworzono szanse dla powiatu żuromińskiego w aplikowaniu o środki unijne w ramach PI RIT.

rit

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie doposażyło placówkę w ZESTAW PANELOWY - PODSTAWY ELEKTRONIKI I ELEKTROTECHNIKI POJAZDOWEJ

Opublikowano .

Zestaw panelowy umożliwia naukę łączenia i pomiary podstawowych obwodów prądu stałego  i zmiennego, ocenę parametrów podzespołów elektronicznych takich jak: rezystancje, pojemności, indukcyjności, półprzewodników, optoelektroniki oraz podstawowych układów elektroniki analogowej i cyfrowej. Zestaw można dowolnie konfigurować. 

Zestaw składa się z następujących elementów: