Kalendarz

thumb uromin10

Inwestycje powiatu

Remont drogi powiatowej na terenie Gminy Lutocin

Opublikowano .

Zakończone zostały prace, związane z realizacją zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 4620W Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo (dr. woj. nr 541) na odcinku Lutocin – granica powiatu".

Prace w terenie objęły 3 odcinki drogi – w m. Chromakowo, w m. Jakubowo oraz w m. Lutocin o łącznej długości – 1,323 km. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A. ul. Stefana Roweckiego "GROTA" 8, 06-500 Mława. Zadanie to wsparte zostało pomocą finansową Gminy Lutocin w wysokości 30 000,00 zł, a łączny koszt robót wyniósł 166 271,40 zł.

Remont 4620W - Chromakowo 2016 2Remont 4620W - Jakubowo 2016 4Remont 4620W - Lutocin 2016 4

Przebudowa i remont drogi powiatowej na terenie Gminy Lubowidz

Opublikowano .

Zakończyły się prace drogowe Powiatu Żuromińskiego, związane z realizacją zadań pn.

"Przebudowa drogi powiatowej Nr 4613W od dr Nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Syberia – Mleczówka" – odcinek o długości ok. 1,5 km – koszt zadania – 244 789,01 zł

oraz

"Remont drogi powiatowej Nr 4613W od dr Nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy w m. Syberia oraz na odcinku Kipichy – granica powiatu" – łączny odcinek o długości ok. 1,6 km – wartość zadania – 261 936,76 zł.

Wykonawcą prac była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A. ul. Stefana Roweckiego "GROTA" 8, 06-500 Mława. W chwili obecnej trwają czynności odbiorowe i rozliczeniowe niniejszych zadań, które wsparte zostały środkami Gminy Lubowidz – w wysokości 150 000,00 zł oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – w kwocie 149 000,00 zł.

Odcinek drogi Syberia – Mleczówka po przebudowie

Przebudowa 4613W Syberia - Mleczowka 2016 5Przebudowa 4613W Syberia - Mleczowka 2016 6

Remont odcinka w miejscowości Syberia – po przebudowie

Remont 4613W - Syberia 2016 4Remont 4613W - Syberia 2016 6

Odcinek Kipichy-granica powiatu po przebudowie

Remont 4613W_-_Kipichy_2016_2

Prace modernizacyjne w budynkach na ulicy Olszewskiej 11 w Żurominie

Opublikowano .

Na zlecenie Powiatu Żuromińskiego trwają prace w zespole budynków biurowych z częścią mieszkalną przy ulicy Olszewskiej 11 w Żurominie polegające na :
  • Wykonaniu robót budowlanych  remontu pomieszczeń biurowych,
  • Remoncie instalacji centralnego ogrzewania,
  • Wymianie instalacji elektrycznej,
  • Wykonaniu sieci elektryczno-logicznej (LAN),zintegrowanej  instalacji alarmowej i sygnalizacji ppoż. oraz  instalacji telefonicznej

Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech, 09-400 Płock, Maszewo Duże, Ul. Dębowa 37, która zawartła z Zarządem Powiatu Żuromińskiego umowę w dniu 12 maja br. na realizację prac, któe zakończyć mają się 20.09.2016r. W IV kwartale 2016r. planowane jest przeniesienie do ww. budynku na ulicy Olszewskiej Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie.

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lubowidz

Opublikowano .

Trwają prace drogowe Powiatu Żuromińskiego na terenie Gminy Lubowidz

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4613W od dr Nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Syberia – Mleczówka” – odcinek o długości ok. 1,5 km

oraz

„Remont drogi powiatowej Nr 4613W od dr Nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy w m. Syberia oraz na odcinku Kipichy – granica powiatu” – łączny odcinek o długości ok. 1,6 km

Wykonawcą prac jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A. ul. Stefana Roweckiego "GROTA" 8, 06-500 Mława.    

Termomodernizacja budynku przy ulicy Olszewskiej w Żurominie zakończona

Opublikowano .

Na ulicy Olszewskiej 9/11 zakończył się I etap inwestycji pn: "Termomodernizacja Zespołu Budynków Biurowych z częścią mieszkalną w zakresie segmentu B i C wraz z wykonaniem nowego wejścia, parkingu oraz remontu pomieszczeń biurowych".

IMG 9075IMG 9076IMG 9078IMG 9079IMG 9080IMG 9081IMG 9082IMG 9084

W dniu 12 maja 2016 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę na wykonanie II etapu inwestycji tj. remontu pomieszczeń biurowych, remontu instalacji centralnego ogrzewania, wymiany instalacji elektrycznej oraz wykonania sieci elektryczno-logicznej, zintegrowanej instalacji alarmowej i sygnalizacji ppoż oraz instalacji telefonicznej na cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 377.076,76zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 76/100), termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Wykonawcą jest firma PHU TYMBUD  Wojciech Szwech, Maszewo Duże ul. Dębowa 37, 09-400 Płock -wykonawca  I etapu. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 20.09.2016 r.

W tym czasie będzie realizowany również III etap inwestycji - zagospodarowanie terenu. Celem inwestycji jest dostosowanie budynku na ul. Olszewskiej 9/11 do przeniesienia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie. Planowany termin przeniesienia – IV kwartał br.

Umowa na przebudowę drogi powiatowej Brudnice - Sinogóra - Kipichy na odcinku Syberia - Mleczówka

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 16 maja 2016r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 Brudnice - Sinogóra - Kipichy na odcinku Syberia - Mleczówka” z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA” 8, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości 164.133,97zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści trzy złote 97/100 ). Termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.09.2016r.

IMG 8509IMG 8511

Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 Brudnice-Sinogóra-Kipichy w m. Syberia oraz na odcinku Kipichy-granica powiatu

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 29 lutego 2016r. podpisał umowę  na  wykonanie zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 Brudnice-Sinogóra- Kipichy w m. Syberia oraz na odcinku Kipichy-granica powiatu" z firmą  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego "GROTA" 8, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 261.936,76zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 76/100),termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.06.2016r. 

Termomodernizacja budynku przy ulicy Olszewskiej w Żurominie

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 23 lutego 2016r. podpisał umowę  na  wykonanie zadania pn.: Termomodernizacja Zespołu Budynków Biurowych z częścią mieszkalną w zakresie segmentu B i C wraz z wykonaniem nowego wejścia, parkingu oraz remontu pomieszczeń biurowych - ETAP I tj:

  1. termomodernizacja zespołu budynków biurowych z częścią mieszkalną w zakresie segmentu B i C wraz z wykonaniem nowego wejścia - część biurowa
  2. termomodernizacja zespołu budynków biurowych z częścią mieszkalną w zakresie segmentu B i C wraz z wykonaniem nowego wejścia - część mieszkalna

na cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 378.656,34zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 34/100), termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 02.05.2016r. 

Umowa zakupu paliw do samochodów służbowych dla Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz jednostek organizacyjnych

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 4 stycznia 2016r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Zakup paliw do samochodów służbowych tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego, w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz jednostek organizacyjnych powiatu”. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,MIRPOL” Mirosław Stankiewicz Ul. Zamojskiego 69,09-300 Żuromin, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 197.102,17zł: (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwa złote 17/100). Wartość stałego upustu brutto od każdego litra zakupionego paliwa 0,15 zł. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2016r.

Nowe chodniki w m. Sarnowo i Nowa Wieś

Opublikowano .

Zakończyły się prace, związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych w miejscowościach Sarnowo i Nowa Wieś w Gminie Kuczbork – Osada. Roboty związane z remontem chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w ww. miejscowościach, wykonywane były przez pracowników Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie, zatrudnionych w ramach robót publicznych. Współpracę zadeklarowała także Gmina Kuczbork – Osada, która na niniejsze zadanie udzieliła Powiatowi Żuromińskiemu pomoc finansową w łącznej wysokości 47 540,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji niniejszego zadania.