Kalendarz

thumb uromin10

Inwestycje powiatu

Odbiór przebudowanego mostu i odcinka drogi powiatowej Bieżuń - Drzazga

Opublikowano .

Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4634W Bieżuń – Drzazga od km 0+000,00 do km 11+950,00 wraz z mostem w km 7+341,00 – Odcinek od km 6+435,40 do km 8+740,00”.

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, która zrealizowała niniejsze zadanie za łączną cenę brutto 2 960 050,57 zł.

Odbiór drogi powiatowej Żuromin – Osówka

Opublikowano .

Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin – Osówka”.

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. ul. Stefana Roweckiego ,,Grota” 8, 06-500 Mława, która zrealizowała niniejsze zadanie za łączną cenę brutto 1 930 411,38 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta jedenaście złotych 38/100 zł).

Umowa na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Bieżuń-Drzazga podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 12 sierpnia 2015r. podpisał umowę  na  wykonanie zadania pn.: ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4634W Bieżuń-Drzazga od km 0+000,00 do km 11+950,00 wraz z mostem w km 7+341,00” z firmą  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, cena brutto: 2.960.050,57 zł, termin gwarancji i rękojmi: 72 miesiące. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 15.10.2015r.

Nowy chodnik w m. Lutocin

Opublikowano .

Rozpoczęły się prace, związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych w miejscowości Lutocin. Zakresem rzeczowym zadanie obejmuje remont starej części chodnika położonego naokoło parku wzdłuż dróg powiatowych. Roboty wykonywane są przez pracowników Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie, zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz przy współpracy z Gminą Lutocin, która na niniejsze zadanie udzieliła Powiatowi Żuromińskiemu pomoc finansową na zakup materiałów niezbędnych do realizacji niniejszego zadania.

Przebudowa drogi powiatowej Żuromin – Osówka

Opublikowano .

Trwają prace, związane z realizacją inwestycji Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin – Osówka”. Prace wykonuje firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,, PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana  Roweckiego ,,Grota” 8. Zadanie to realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz w partnerstwie Powiatu Żuromińskiego z Gminą i Miastem Żuromin oraz z Gminą Lubowidz.

Remonty i budowy chodników w pasach dróg powiatowych.

Opublikowano .

Zakończono zadania związane z remontem chodników w m. Poniatowo i Chamsk oraz budową chodnika w m. Rzężawy, położonych wzdłuż jezdni w pasie drogowym dróg powiatowych. Zadania te realizowane były na mocy podpisanych umów o pomocy rzeczowej, zawartych pomiędzy Powiatem Żuromińskim a Gminą i Miastem Żuromin. Łączna długość wyremontowanych i wybudowanych chodników wynosi ok. 510 mb.

Chamsk chodnik 2015 5Chamsk chodnik 2015 6Poniatowo 1Poniatowo 2Rzezawy 1Rzezawy 2

Trwają prace, związane z remontem chodnika przy drodze powiatowej Nr 4628W Olszewo – Kosewo – Zielona w m. Zielona na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 563 do cmentarza parafialnego. Prace wykonywane są przez pracowników Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie, zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Remont chodnika Zielona 2015 1Remont chodnika Zielona 2015 2Remont chodnika Zielona 2015 3

W miesiącu lipcu br. rozpoczną się prace, związane z  remontem chodnika w m. Lutocin. Zakresem rzeczowym zadanie obejmuje remont istniejącego chodnika położonego naokoło parku w m. Lutocin przy dwóch drogach powiatowych Nr 4620W Poniatowo – Lutocin – gr. woj. – Września – Borowo oraz Nr 4623W Lutocin – Elżbiecin – Jonne. Prace wykonywane będą przy współpracy z Gminą Lutocin, która na niniejsze zadanie udzieliła Powiatowi Żuromińskiemu pomoc finansową w wysokości 40 000,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do realizacji niniejszego zadania.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4634W wraz z mostem w m. Gołuszyn otrzyma dofinansowanie

Opublikowano .

Zarząd Powiatu pozyskał kwotę 1 320 339,00 zł przyznaną przez Ministra Finansów w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i Rozwoju na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4634W Bieżuń – Drzazga od km 0+000,00 do km 11+950,00 wraz z mostem w km 7+341,00 – Odcinek od km 6+435,40 do km 8+740,00”.

Inwestycja ta została otrzymała także dofinansowanie w ramach wniosku o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, których dysponentem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego w wysokości 150 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej w m. Żuromin oraz na odcinku Wiadrowo – Osówka

Opublikowano .

Rozpoczęły się prace, związane z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin – Osówka”. Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 12 maja 2015r. podpisał umowę na wykonanie niniejszego zadania z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,, PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana  Roweckiego ,,Grota” 8 za cenę brutto w wysokości 1 930 411,38 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta jedenaście złotych 38/100).

Zadanie to realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Wysokość kwoty wsparcia w ramach programu, stanowiąca 50% wartości poprzetargowej zadania wynosi 965 205,00 zł. Inwestycja realizowana jest także w ramach partnerstwa Powiatu Żuromińskiego z Gminą i Miastem Żuromin, uzyskując pomoc finansową Gminy w wysokości 300 000,00 zł oraz z Gminą Lubowidz – wysokość pomocy finansowej – 100 000,00 zł.

Termin zakończenia prac został ustalony na dzień 31.08.2015r. Przepraszamy użytkowników ruchu za utrudnienia związane z realizacją zadania.

Umowa na przebudowę drogi powiatowej Żuromin-Osówka podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 12 maja 2015r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W Żuromin-Osówka" z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego "GROTA" 8 za cenę brutto w wysokości 1.930.411,38zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta jedenaście złotych 38/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.08.2015r.

Zakup paliw do samochodów służbowych starostwa i jednostek organizacyjnych

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego  w dniu 2 stycznia 2015r. podpisał umowę  na  wykonanie zadania pn.: ,,Zakup paliw do samochodów służbowych tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego,  w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz jednostek organizacyjnych powiatu”z firmą  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe„MIRPOL”Mirosław Stankiewicz, ul. Zamojskiego 69, 09-300 Żuromin, za cenę brutto: 186.432,03zł, słownie: (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote  03/100 ). Termin zakończenia dostaw został ustalony na dzień 31.12.2015r.