Kalendarz

thumb uromin10

Inwestycje powiatu

Modernizacja-Przebudowa kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu

Opublikowano .

Przedmiotem zakończonej 7 października 2014r inwestycji w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu była przebudowa istniejącego systemu grzewczego opartego na kotłach opalanych węglem kamiennym na ekonomiczną i ekologiczną kotłownię opartą na dwóch kotłach opalanych peletem o mocy 2x75 kW każdy. Inwestycja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Koszt inwestycji wyniósł 88 369,40 zł. Wykonawcą inwestycji była firma z Świedziebni EKO-INSTAL Michał Wiśniewski.

Remont chodnika w miejscowości Sławęcin

Opublikowano .

Zakończyła się realizacja zadania, związanego z  remontem chodnika w Sławęcinie w ciągu drogi powiatowej Nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny. Długość wyremontowanego chodnika wynosi 370 mb. Niniejsze zadanie również realizowane było w oparciu o umowę o pomocy rzeczowej, przy zakupieniu przez Powiat Żuromiński materiałów, a przez Miasto  i Gminę Bieżuń zapewnieniu robocizny oraz sprzętu. 

Remont chodnika w miejscowości Siemiątkowo

Opublikowano .

Zakończyła się realizacja zadania, związanego z  remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4638W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany – od centrum miejscowości w kierunku kościoła parafialnego. Długość wyremontowanego chodnika wynosi 390 mb. Materiały budowlane (kostka brukowa, krawężniki oraz obrzeża chodnikowe) zakupił Powiat Żuromiński, natomiast Gmina Siemiątkowo na mocy umowy o pomocy rzeczowej zapewniła pozostałe materiały niezbędne do realizacji zadania (m.in. piasek, pospółka, kruszywo, cement), sprzęt oraz robociznę.

Przebudowa drogi powiatowej wraz z przebudową mostu w miejscowości Chrapoń

Opublikowano .

Zakończyły się prace, związane z realizacją zadania pn.: ,,Przebudowa mostu w miejscowości Chrapoń wraz z drogą dojazdową nr  4619W  Mościska  –  granica  województwa  – Chrapoń  –  Lutocin” . Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12, która wykonała niniejsze zadanie za  cenę brutto w wysokości 2 352 289,47 zł  (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 47/100).

Na realizacje przebudowy mostu wraz z odcinkiem drogi Zarząd Powiatu pozyskał kwotę w wysokości 1 072 400,00 zł przyznaną przez Ministra Finansów w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, oraz kwotę 100 000,00 zł, jako pomoc finansową Gminy Lutocin. Pozostałe środki na realizację zadania pochodzą z budżetu powiatu. 

Przebudowa drogi powiatowej w m. Kuczbork oraz na odcinku Olszewko – Kuczbork.

Opublikowano .

W dniu 28 listopada 2014r. dokonano technicznego odbioru zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4629W Kuczbork – Glinki – Nidzgora w m. Kuczbork i nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork na odcinku Olszewko – Kuczbork”.

Zadanie to realizowane było w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Wysokość kwoty wsparcia w ramach niniejszego programu, wynosi 864 390,00 zł. Inwestycja ta uzyskała także pomoc finansową Gminy Kuczbork – Osada w wysokości 200 000,00 zł. Pozostałe środki na realizację zadania pochodzą z budżetu powiatu.

Prace w terenie wykonała firma Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Spółka z o.o. ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin za cenę brutto w wysokości 1 728 781,24 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 24/100). 

Dodatkowe środki pozyskane przez Starostwo Powiatowe dla oświaty

Opublikowano .

W dniu 01.12.2014r. decyzją Ministra Finansów, Starostwo Powiatowe w Żurominie pozyskało środki finansowe w kwocie 139 470 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie zawodowe.

Dobra wiadomość dla mieszkańców Osówki oraz ul. Wiadrowskiej w Żurominie

Opublikowano .

W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Mazowieckiego wstępnej listy rankingowej w zakresie inwestycji realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na rok 2015,  zgłoszona do ww. programu inwestycja Zarządu Powiatu Żuromińskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin – Osówka”  znalazła się na 9 miejscu listy rankingowej, z zakwalifikowaniem ww. projektu do dofinansowania.

Zgłoszony do dofinansowania projekt przewiduje zakresem rzeczowym m.in. przebudowę drogi powiatowej Żuromin – Osówka na łącznym odcinku 3,67 km, w tym nową nawierzchnię na ul. Wiadrowskiej w Żurominie oraz na odcinku od końca m. Wiadrowo do m. Osówka – o długości ok. 3 km, wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego, łączącego Żuromin z Wiadrowem, przebudowę chodnika w m. Żuromin, wraz kompleksową przebudową skrzyżowania z ul. Lenartowicza, budowę parkingu i kolektora deszczowego w m. Żuromin, a także nowe oznakowanie pionowe i poziome z uwzględnieniem przejść dla pieszych w okolicach skrzyżowań z drogą wojewódzką i drogami gminnymi.

Nowy ciągnik dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej

Opublikowano .

W dniu 17.09.2014r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej wzbogacił się o nowy ciągnik rolniczo-ogrodniczy FOTON TB404C (rok produkcji 2014), zakupiony za kwotę 58 000 zł (dofinansowanie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwocie 42 500 zł, budżet Powiatu Żuromińskiego - 8 000 zł, dochody własne szkoły - 7 500 zł. Ciągnik posłuży jako pomoc dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu technika architektury krajobrazu: prace ogrodnicze, wykonywanie projektów, pielęgnacja parków, prace dendrologiczne, nauka jazdy, itd.

Pożyczka na modernizację – przebudowę kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu

Opublikowano .

W dniu 03-10-2014 r. została podpisana umowa w Warszawie pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma pożyczkę  na wykonanie zadania: „ Modernizacja – Przebudowa  kotłowni  w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu” (całkowity koszt zadania 89.969,40 zł w tym pożyczka  z WFOS i GW 73.063,00 zł).

wfosigw22

Oddanie odcinka drogi powiatowej w m. Sarnowo do użytku

Opublikowano .

W dniu 9 października 2014r. dokonano uroczystego oddania do użytkowania drogi w m. Sarnowo, w ramach zakończonego zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w m. Sarnowo i Nowa Wieś i nr 4603W Sarnowo – Zalesie w m. Sarnowo”.

W uroczystym otwarciu nowo przebudowanego odcinka drogi uczestniczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego – Jerzy Rzymowski, Starosta Żuromiński – Janusz Welenc, Wicestarosta Żuromiński – Mieczysław Olszlegier, Radny Rady Powiatu Żuromińskiego – Antoni Marek Tański, Wójt Gminy Kuczbork–Osada – Tadeusz Burakowski, Radni Rady Gminy w Kuczborku–Osadzie – Eugeniusz Majewski oraz Mariusz Wąsiewski, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie – Jolanta Kalkowska, Kierownik Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie – Stanisław Drążewski, Inspektor nadzoru robót drogowych – Wojciech Jarzynka, sołtysi wsi Sarnowo i Nowa Wieś – Mirosław Kamiński oraz Zenon Lech a także przedstawiciele mieszkańców wsi Sarnowo i Nowa Wieś.

Uroczystego poświęcenia z życzeniami i modlitwą o bezpieczne użytkowanie drogi dokonał Proboszcz Parafii pw. św. Józefa w Sarnowie – Ks. Krzysztof Zakrzewski.

Prace w terenie wykonywała Firma Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam. Inwestycja ta realizowana była w ramach partnerstwa Samorządu Powiatowego i Gminy Kuczbork – Osada, uzyskując pomoc finansową w kwocie 250 000,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu żuromińskiego.