AKTUALNOŚCI

Rozbudowa monitoringu w Internacie ZSP w Żurominie zakończona

włącz .

Zakończyły się prace w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie, polegające na rozbudowie monitoringu wizyjnego. Prace rozpoczęte jeszcze w grudniu 2016 roku zostały ukończone 15.02.2017r.

Całkowity koszt inwestycji – 4170,00 zł (środki własne). Rozbudowa polegała na wymianie rejestratora, wymiana 2 kamer na korytarzu (piętro), wymiana 1 kamery na korytarzu (parter), wymiana 1 kamery w łazience (parter), montaż 1 kamery w łazience na piętrze, montaż 3 kamer oraz oświetlenia na zewnątrz budynku (od strony boiska).

16732095 1437205116330893 59727883 o16735309 1437205132997558 82842580 o16735552 1437205036330901 1076177395 o16735606 1437205142997557 622947734 o16735636 1437205206330884 1547367447 o16735763 1437205079664230 2073584890 o16788324 1437205079664230 2073584890 n16805178 1437205186330886 916730945 o16805499 1437205222997549 1063221212 o

Przedstawienie teatralne pt. "W Bacówce"

włącz .

14.02.2017r. w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Żurominie odbyło się przedstawienie teatralne pt. “W Bacówce”. Do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie zostali zaproszeni aktorzy z Agencji Artystycznej “Galana” z Krakowa. Osoby niepełnosprawne mogły aktywnie uczestniczyć w przedstawieniu wykonując zadania aktorskie. Przedstawienie zostało zorganizowane wspólnie przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żurominie oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żurominie.

20170214 12023120170214 12091820170214 12123020170214 121637

Remonty w internacie ZSP w Żurominie

włącz .

W internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie trwa remont pięciu pokoi wraz z korytarzem i odświeżeniem dwóch łazienek. Prace rozpoczęły się 09.02.2017 r. Planowany terminem zakończenia remontów to 16.02.2017 r. Remonty finansowane są ze środków własnych zespołu szkół przy udziale pracowników.

IMAG0048IMAG0049IMAG0051IMAG0052IMAG0053IMAG0054IMAG0055IMAG0056IMAG0057IMAG0059IMAG0060

Wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 4613W wraz z mostem w m. Brudnice

włącz .

W dniu 10 lutego 2017r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego złożył w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wniosek o dofinansowanie w ramach rezerwy subwencji ogólnej, zadania pn. „Przebudowa mostu wraz z drogą dojazdową nr 4613W Od dr Nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy w m. Brudnice”.

Zakresem rzeczowym zadanie to obejmuję przebudowę istniejącego mostu w m. Brudnice na rzece Wkra  oraz  przebudowę drogi dojazdowej nr 4613W na dojazdach do mostu o łącznej długości ok. 0,75 km, polegającej między innymi na: wzmocnieniu istniejącej jezdni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, poszerzeniu szerokości jezdni drogi powiatowej do 6,0m, budowie chodnika oraz oznakowaniu pionowym.

XXIV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

włącz .

W dniu 9 lutego odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 20 stycznia 2017r.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr XXIII/2017 z obrad Sesji.
 6. Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żuromińskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 12. Poparcie Stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie wsparcia przebudowy dróg powiatowych w powiecie żuromińskim.
 13. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 14. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 15. Wolne wnioski i zapytania. 

Na sesji wybrano nowego członka Zarządu Powiatu Żuromińskiego w osobie Pani Joanny Zdzisławy Olszewskiej-Firlej oraz wybrano nowego Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej w osobie Pana Tomasza Karolewskiego.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Równe szanse” w roku 2017

włącz .

W dniu 9 lutego 2017 roku w Mazowiekiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Równe szanse”. Projekt ten będzie realizowany przez PCPR w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. w ramach Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Wartość projektu ogółem to 294.000,00 zł, w tym wnioskowane środki z UE 235.200,00 zł, wkład własny 58.800,00 zł. Grupą docelową w projekcie będzie 13 osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej i/lub osób z niepełnosprawnościami oraz 8 dzieci z rodzin zastępczych i ich otoczenie.

Umowę podpisały następujące osoby:

 • Elżbieta Szymanik - Zastępca Dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych,
 • Danuta Przybył -Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie,
 • Alina Kobylińska - Główny Księgowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie,

Nowy członek Zarządu Powiatu Żuromińskiego

włącz .

Podczas XXIV Sesji Rady Powiatu Żuromińskiego w dniu 9 lutego 2017r. Pani Joanna Zdzisława Olszewska – Firlej została wybrana na wniosek Starosty - zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym - na członka Zarządu Powiatu Żuromińskiego. W tym celu została powołana Komisja Skrutacyjna w składzie Pani Marzena Maria Twarogowska – Przewodnicząca Komisji i Członkowie Pan Ryszard Dobiesz i Pan Bernard Jabłoński. Komisja przeprowadziła głosowanie tajne. W wyniku którego Pani Joanna Zdzisława Olszewska – Firlej uzyskała 16 głosów poparcia na członka Zarządu. Również w trakcie sesji wybrano jednogłośnie Pana Tomasza Karolewskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Na Sesji podjęto Uchwałę  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie oraz Uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych. Radni Rady Powiatu poparli także Stanowisko Zarządu Powiatu Żuromińskiego o zwrócenie się do Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego o wsparcie finansowe dla przebudowy dróg powiatowych:

 • Nr 4609W Lubowidz – Osówka,
 • Nr 4634W Bieżuń – Drzazga,
 • Nr 4612W Pątki – Płociczno – Mleczówka – Suchy Grunt , Nr 4615W Pątki – Dziwy – Sinogóra i  Nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice  – Sinogóra – Kipichy.