AKTUALNOŚCI

Otwarcie nowej pracowni chemicznej w LO w Żurominie

Opublikowano dnia .

W dniu 19 września 2016r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni chemicznej. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Budzich, Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus, Skarbnik Powiatu Irena Brejna, Sekretarz Powiatu Halina Żujewska, dyrekcja, nauczyciel oraz uczeń szkoły. Wśród zaproszonych gości obecni byli również Dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji Joanna Jucewicz-Morawska oraz przedstawiciele prasy lokalnej. Goście obejrzeli  pokaz efektownych doświadczeń chemicznych przygotowany przez uczniów klasy maturalnej, pod kierunkiem Pani Marty Liszewskiej. Pracownia chemiczna została wyposażona w dygestorium, meble szkolne, tablice interaktywne, tablice chemiczne, tablice ścienne, sprzęt laboratoryjny, zestaw odczynników chemicznych oraz szkło do wykonywania doświadczeń. Całkowity koszt pracowni wyniósł 70 477,22 zł, w tym zakup wyposażenia 41 490,10 zł i remont sali łącznie z  wymianą łącza wodno-kanalizacyjnego 28 987,12 zł. Pracownia została sfinansowana ze środków budżetowych powiatu żuromińskiego. 

Podsumowanie projektu partnerskiego "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"

Opublikowano dnia .

W roku szkolnym 2014/2015 realizowany był projekt partnerski „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”, którego Liderem była Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Powiat Żuromiński był jednym z 21 Partnerów spośród JST, które podjęły się udziału w tym przedsięwzięciu.

Wartość projektu dla powiatu żuromińskiego to ok. 1 mln 128 tys. zł. Wsparciem w projekcie objęte zostały dwie szkoły, dla których powiat żuromiński jest organem prowadzącym, tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej.

W obydwu szkołach w ramach ww. projektu odbywały się zajęcia pozalekcyjne m.in. z jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego, informatyki, zajęcia z obsługi klienta w detalu i hurcie, zajęcia pozalekcyjne z zielonej gospodarki, matematyki, biologii, z zakresu kadr i płac w przedsiębiorstwie,   zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zajęcia z obsługi urządzeń w technice architektury krajobrazu, zajęcia z zielonej gospodarki oraz  zajęcia z obsługi urządzeń i maszyn rolniczych. Ponadto w ramach projektu  80 uczniów ZSP w Żurominie oraz 60 uczniów ZSP w Zielonej odbyło staże zawodowe u wykwalifikowanych pracodawców.

„Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” to jednak nie tylko dodatkowe zajęcia i staże dla uczniów, to również projekt, w ramach którego do ZSP w Żurominie i ZSP w Zielonej zakupiono sprzęt do szkolnych pracowni za kwotę ok. 485 tys. zł.

W Żurominie w nowoczesny sprzęt doposażono 6 pracowni. Do pracowni komputerowej zakupiono nowoczesny sprzęt komputerowy oraz sieciowy, pracownia do zajęć multimedialnych i grafiki komputerowej wzbogaciła się o sprzęt fotograficzny i video. Zakupione zostały również projektory multimedialne do sal lekcyjnych językowych. Pracownia mechatroniczna została wzbogacona o sterowniki PLC wraz z wyposażeniem peryferyjnym. Natomiast zawód technik handlowiec został wsparty nowoczesnym sprzętem do pracowni sprzedaży.

W Zielonej natomiast w ramach projektu doposażono  4 pracownie i warsztaty szkolne. Zakupiono m.in.: zestawy komputerowe, projektory, tablice multimedialne, maszyny ogrodnicze, kamery cyfrowe, niwelatory, dalmierze, tachimetry,  teodolity, program do projektowania w architekturze krajobrazu itd.

Projekt „Zwiększenie potencjału szkól zawodowych na Mazowszu” został zakończony, jednak uczniowie jeszcze przez wiele lat będą korzystać ze sprzętu, który został zakupiony dla szkół.

Wniosek na przebudowę drogi w m. Dębsk

Opublikowano dnia .

W dniu 15 września 2016r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego złożył u Wojewody Mazowieckiego wniosek na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi”.  Zadanie to zostało zgłoszone do wsparcia w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą:  „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zakresem rzeczowym wniosek obejmuje przebudowę drogi wraz z ciągiem pieszym, odwodnieniem i oznakowaniem w m. Dębsk oraz odcinek pomiędzy Dębskiem a Nadratowem. Długość drogi do przebudowy wynosi 3 km. W przypadku objęcia niniejszego wniosku dofinansowaniem, realizacja inwestycji przewidziana jest na 2017.

Przebudowa i remont drogi powiatowej na terenie Gminy Lubowidz

Opublikowano dnia .

1. Zakończyły się prace, związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4613W od dr Nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Syberia – Mleczówka”. W dniu 5 września 2016r. dokonano technicznego odbioru niniejszej inwestycji, która w 50% została wsparta przez Samorząd Województwa w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania inwestycja ta zakresem objęła wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na łącznym odcinku 1,476 km oraz uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym po obu stronach przebudowanej drogi. Wartość zadania wyniosła 244 789,01 zł

2. Zakończono także roboty pn.  „Remont drogi powiatowej Nr 4613W od dr Nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy w m. Syberia oraz na odcinku Kipichy – granica powiatu”. Zadnie to objęło remont istniejącej nawierzchni na odcinku o długości ok. 1,6 km. Wartość zadania wyniosła – 261 936,76 zł.

Wykonawcą prac była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A. ul. Stefana Roweckiego "GROTA" 8, 06-500 Mława.  Zadania te wsparte zostały także środkami Gminy Lubowidz w ramach pomocy finansowej – w wysokości 150 000,00 zł 

Przebudowa drogi w Gminie Siemiątkowo

Opublikowano dnia .

Rozpoczęły się prace na terenie Gminy Siemiątkowo, związane z realizacją zadań:

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz wraz z mostem w km 6+464,00 – odcinek od km 6+280,00 do km 7+760,00 wraz z mostem w km 6+464,00”

Wykonawca zadania – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych "PRDI" S.A. ul. Stefana Roweckiego "GROTA" 8, 06-500 Mława, koszt robót – 1 039 114,65 zł

oraz

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz wraz z mostem w km 6+464,00 – odcinek od km 8+088,00 do km 8+750,00 w m. Krzeczanowo”

Wykonawca zadania – Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe ,,WAPNOPOL” Adam Nowakowski,  06-450 Glinojeck, Ul. Nadrzeczna 12, koszt robót – 891 015,69 zł

Długość przebudowanych odcinków drogi wyniesie 2,142 km, a łączna wartość przebudowy drogi wraz z mostem – 1 930 130,14 zł. Zadania te wsparte zostały dofinansowaniem w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa w kwocie 976 589,00 zł oraz przy pomocy finansowej Gminy Siemiątkowo w wysokości 45 000,00 zł. Zakończenie prac przewidziane zostało na 20 października 2016r.

Najlepsi maturzyści z terenu powiatu żuromińskiego w roku szkolnym 2015/2016

Opublikowano dnia .

W dniu 15 września 2016r. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wręczył nagrody najlepszym maturzystom ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Żuromiński w roku szkolnym 2015/2016. Na uroczyste wręczenie zostali zaproszeni również rodzice uczniów jak też dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszczali absolwenci. Najlepsi maturzyści ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat żuromiński w roku szkolnym 2015/2016 to:

 • Julia Piotrowska – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 • Paulina Zajdzińska – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu
 • Donata Sikorska – absolwentka Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.Batalionów Chłopskich w Zielonej
 • Miłosz Branewicz – absolwent Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.Jana Pawła II w Żurominie

XIX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano dnia .

W dniu 13 września odbyła się XIX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 22 czerwca 2016r.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr XVIII/2016  z obrad Sesji.
 6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za I półrocze 2016r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2016
  w Powiecie Żuromińskim.
 8. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński.
 9. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą: „Wachlarz kompetencji zawodowych” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
 10. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinasowanie jest przyznawane w 2016r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny  nieruchomości od Gminy i Miasta Żuromin.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy działek gruntu położonych przy ulicy Szpitalnej w Żurominie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia środków na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w partnerstwie z Gminą i Miastem Żuromin.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Żuromińskiego jako Partnera do realizacji zadania inwestycyjnego Gminy i Miasta Żuromin pod nazwą „Budowa ulicy łączącej ulicę Wyzwolenia
  z ulicą Lidzbarską w Żurominie”, w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
 16. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 17. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 18. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 19. Wolne wnioski i zapytania.