Informujemy, iż w dniu 24.12.2015r. (Wigilia) urząd Starostwa Powiatowego w Żurominie będzie nieczynny.

AKTUALNOŚCI

Pobór krwi zakończony

Opublikowano dnia .

W dniu 22 listopada 2015r. odbył się pobór krwi w Stacji Caritas w Żurominie. Łącznie krew oddało 37 krwiodawców w ilości 37x450ml=16,65 litra.

Polski Czerwony Krzyż oraz Klub Honorowych Dawców Krwi dziękuje wszystkim krwiodawcom i krwiodawczyniom za trud i zaangażowanie się w oddawanie krwi.

Z poważaniem

Jerzy Bucholski

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Opublikowano dnia .

21 listopada to ważny dzień w życiu zawodowym pracowników socjalnych. To Wasze doroczne święto, w którym podkreślamy doniosłość zagadnień socjalnych i ukazujemy ogrom i ważność pracy wykonywanej przez rzesze pracowników w różnych instytucjach.
Wykonywane przez was zadania nie należą do łatwych, bo dotyczą najgłębszych ludzkich problemów, wymagają pochylenia się nad ludzką biedą czy niezaradnością życiową.
Pomoc udzielana drugiemu człowiekowi jest świadectwem człowieczeństwa, ludzkiej wrażliwości. Niech zawsze kieruje Wami świadomość, że ogromny wkład swojej pracy, zaangażowania, cierpliwości poświęcacie dla ludzi chorych, samotnych, oczekujących pomocy i wsparcia, potrzebujących często odrobiny ciepła, zainteresowania czy przyjaznego uśmiechu.
Życzę Państwu, aby misja którą wykonujecie była dla Was prawdziwym spełnieniem, a wdzięczność i ciepły uśmiech podopiecznych były nagrodą za oddawane serce.
 
Z wyrazami szacunku
Starosta Żuromiński
starosta

Stypendia Prezesa Rady Ministrów wręczone

Opublikowano dnia .

W dniu 19 listopada 2015r. w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyli uzdolnionym uczniom Mazowiecki Kurator Oświaty Dorota Sokołowska, Agata Pawłowska Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły z terenu działania delegatury. Stypendyści ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat żuromiński to:

  1. Aleksandra Krzesińska  - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w  Żurominie
  2. Paulina Zajdzińska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu
  3. Marcin Karolkowski  – uczeń Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
  4. Miłosz Branewicz – uczeń Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń z najwyższą średnią ocen w danej szkole ponadgimnazjalnej, przejawiający szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskujący z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty.

Odbiór przebudowanego mostu i odcinka drogi powiatowej Bieżuń - Drzazga

Opublikowano dnia .

Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4634W Bieżuń – Drzazga od km 0+000,00 do km 11+950,00 wraz z mostem w km 7+341,00 – Odcinek od km 6+435,40 do km 8+740,00”.

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, która zrealizowała niniejsze zadanie za łączną cenę brutto 2 960 050,57 zł.

Informacja o naborze do projektu "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych"

Opublikowano dnia .

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, iż trwa nabór wniosków do programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2015/2016, w ramach projektu – „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2015/2016.

O stypendium w ramach Programu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  1. są uczniami co najmniej 2 klasy szkoły zawodowej;
  2. w roku szkolnym 2014/2015 otrzymali promocję do następnej klasy;
  3. w roku szkolnym 2015/2016 będą uczniami szkół zawodowych zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego;
  4. nie ukończyli 24 roku życia do dnia 30 czerwca 2016 r.
  5. nie będą uzyskiwać w roku szkolnym 2015/2016 stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020;
  6. warunkowo dopuszcza się składanie wniosków przez uczniów/słuchaczy szkół policealnych o ile zaistnieje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej wskaźnika dotyczącego liczby uczniów objętych wsparciem stypendialnym.

Obecnie trwający dodatkowy nabór to okres od 16 listopada 2015 r. do 23 listopada 2015 r.

Więcej informacji na stronie https://www.oeiizk.waw.pl/stypendiazawodowe/index.php

Informacja o wyniku konsultacji planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz przedszkola specjalnego na terenie powiatu żuromińskiego

Opublikowano dnia .

W toku konsultacji społecznych pdfUchwały Nr IX/66/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2015r.412.39 KB w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz przedszkola specjalnego na terenie powiatu żuromińskiego (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z 2015r., poz. 8698)  Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie pozytywnie zaopiniowała przedmiotową uchwałę.

Joanna Jucewicz-Morawska Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi