AKTUALNOŚCI

Wniosek Powiatu o dodatkowe środki finansowe na oświatę

Opublikowano dnia .

Zarząd Powiatu wystąpił o dodatkowe środki finansowe z rezerwy Ministra Edukacji Narodowej na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla nowych kierunków kształcenia zawodowego: technika weterynarii w ZSP w Zielonej oraz technika pojazdów samochodowych w ZSP w Żurominie. Wniosek opiewa na kwotę ponad 142 tys. zł

Oddanie odcinka drogi powiatowej Nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo do użytku

Opublikowano dnia .

Zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi  powiatowej  nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo”.  Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, która po ostatecznych rozliczeniach wykonała niniejsze zadanie za cenę brutto w wysokości: 451 379,67 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 67/100). Zakresem rzeczowym zadanie objęło prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni na odcinku o długości ok. 0,47 km, budowę chodnika, roboty związane z budową zatoki autobusowej a także odwodnienie drogi.

Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego 2014

Opublikowano dnia .

Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego organizowany jest już po raz dziewiętnasty. Za rok odbędzie się dwudziesta jubileuszowa edycja. Jego celem jest ukazanie unikalnych wartości twórczości Stefana Gołębiowskiego, promocja amatorskiej ekspresji artystycznej dzieci i młodzieży oraz krzewienie idei patriotyzmu lokalnego. 

Konkurs poezji jest swoistą formą oddania czci jednej z najbardziej zasłużonych osób dla Bieżunia. Mowa o Stefanie Gołębiowskim (ps. artystyczny "Jan Smutek") - pecie, tłumaczu Dzieł Wszystkich Horacego, społeczniku, pośle na sejm oraz założycielu, wieloletnim dyrektorze i nauczycielu gimnazjum, a następnie liceum w Bieżuniu.

Muzeum w Bieżuniu chcąc podnieść rangę organizowanemu przedsięwzięciu, od kilku lat, występuje do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie o objęcie Konkursu Honorowym Patronatem. W roku bieżącym został on zarejestrowany pod numerem: 131/14/P.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej http://mwmskansen.pl.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIX Wojewódzkim Konkursie Poezji im. Stefana Gołębiowskiego pod Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty
organizowanym przez naszą instytucję.

Uwaga! Rekompensaty za koszty transportu i pakowania

Opublikowano dnia .

Agencja Rynku Rolnego  informuje, że koszty transportu i pakowania  przy operacjach wycofania z przeznaczeniem na cele bezpłatnej dystrybucji, zarówno w przypadku działań realizowanych przez organizacje producentów (realizujących programy operacyjne), jaki i producentów indywidualnych, będą rekompensowane ze środków finansowych UE.

Więcej na stronie ARR.