Logotypy__CPPC_3

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Opublikowano .

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Starostwo Powiatowe w Żurominie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zuromin-powiat.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Adres: 09-300 Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego 4

Data publikacji strony internetowej: 

2011-08-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

2021-03-24span>

Informacja o zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Michał Zarzycki

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 23 6574700 wew. 39

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Starostwa Powiatowego w Żurominie,

  1. Plac Józefa Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin

Wejście do budynku jest możliwe z jednej strony od ul. Plac Józefa Piłsudskiego. Drzwi umożliwiają swobodne wejście bądź wjechanie wózkiem inwalidzkim. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Korytarze w budynku Starostwa są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne). Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z pomocy osób pracujących na pierwszym lub drugim piętrze mogą zasygnalizować taką potrzebę dzwonkiem, który umieszczony jest przed wejściem lub mogą poinformować o tym osoby pracujące w punkcie obsługi klientów znajdującym się na parterze budynku. Dzwonek znajduję się na wysokości umożliwiającej dostęp dla osoby na wózku inwalidzkim.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Starostwie Powiatowym w Żurominie istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego. Jeżeli osoba uprawniona zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żurominie, Pl. Józefa Piłsudskiego 4, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą , z wyłączeniem sytuacji nagłych oraz wskazać metodę komunikowania się.  Zgłoszenia  można dokonać w jednej z następujących form:- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,  faxem na nr 23 6572540,  telefonicznie (za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie) na nr 23 6574700  lub za pośrednictwem  poczty.

Budynek Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie

  1. Olszewska 9/11, 09-300 Żuromin

Wejście do budynku jest możliwe z jednej strony od boku budynku. Drzwi umożliwiają swobodne wejście bądź wjechanie wózkiem inwalidzkim. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduję się platforma dla osób na wózkach inwalidzkich.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Korytarze w budynku Wydziału Komunikacji i Transportu są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne). Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i wszystkie pomieszczenia. Toalety dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Wydziale Komunikacji i Transportu istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego.  Jeżeli  osoba uprawniona zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żurominie, Pl. Józefa Piłsudskiego 4, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą , z wyłączeniem sytuacji nagłych oraz wskazać metodę komunikowania się.  Zgłoszenia  można dokonać w jednej z następujących form:- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faxem na nr 23 6572540,  telefonicznie (za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie) na nr 23 6574700  lub za pośrednictwem  poczty.

e-max.it: your social media marketing partner