Logotypy__CPPC_3

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Gospodarka

Opublikowano .

Powiat żuromiński ma charakter rolniczo-przemysłowy i wyróżnia się dużą produkcja rolno-spożywczą, w tym szczególnie drobiarską. W produkcji roślinnej dominują zboża, ziemniaki i buraki cukrowe. Powierzchnia gruntów ornych wynosi 48%, łąk i pastwisk 24%, lasów 18 % ogólnej powierzchni powiatu. Znajduje się tu 5374 indywidualnych gospodarstw rolnych, w tym około 400 ferm drobiu, co daje powiatowi chlubne miano "zagłębia drobiarskiego".

Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 9,12 ha. Ilość produkcji zwierzęcej na 1 ha stawia nas na I miejscu w województwie. Priorytetowe znaczenie dla rozwoju regionu mają inwestycje w dziedzinie przetwórstwa żywności. Istnieją tu praktycznie nieograniczone możliwości dla rozwoju tego typu działalności. W dziedzinie tej przodują: prężnie rozwijająca się "Bakoma" oraz Spółdzielnia Mleczarska zajmujące się przetwórstwem mleka, oraz przedsiębiorstwo rolno-spożywcze "Dorpol" prowadzące skup i przetwórstwo drobiu, którego wyroby trafiają na rynki krajowe. Wiele mniejszych zakładów obsługuje rynek lokalny.

Przeważająca część firm to podmioty prywatne o charakterze rodzinnym. Większość z nich zajmuje się handlem. Przemysł koncentruje się głównie w gminie Żuromin i Kuczbork Osada. Największe zatrudnienie występuje w branży elektronicznej, odzieżowej i drzewnej. Jednym z większych zakładów produkujących na eksport m. in. do Wielkiej Brytanii i Austrii jest PUE "Tomic". Kolejnym zakładem z branży elektronicznej jest "LDM Elektronic" produkujący sprzęt nagłaśniający.  Dużym powodzeniem zarówno w kraju jak i zagranicą cieszą się wyroby z drewna (parkiety, mozaiki) firmy "Max-Parkiet" oraz bogata oferta wyrobów terrazo - płytki, posadzki, okładziny schodowe i parapety firmy "Terrabud", które w nowoczesnym budownictwie stanowią istotny element wykończeniowy wnętrz i elewacji zewnętrznych. Powiat żuromiński słynie także z bogatych złóż surowców mineralnych - piasków, żwirów i pospółki. Zasobność tych złóż szacuje się na około 5 milionów ton. Atutem przemawiającym za inwestowaniem na terenie powiatu jest korzystne położenie powiatu, które tworzy dogodne połączenie we wszystkich kierunkach, nadwyżki surowców rolnych, dobrze rozwinięta infrastruktura.

Na uwagę zasługuje sprzyjający klimat społeczny związany z poziomem aktywności gospodarczej oraz wysoka jakość rynku pracy mierzona poziomem wykształcenia mieszkańców. Warte podkreślenia są też niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach których pod uwagę należy wziąć niskie ceny nieruchomości oraz zróżnicowanie kosztów pracy.

{jb_info}Nasze mocne strony to:{/jb_info}

Sfera rozwoju infrastruktury:

 • korzystna sieć dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych - dogodne połączenie we wszystkich kierunkach,
 • systematyczna modernizacja dróg powiatowych i gminnych,

Sfera rozwoju społecznego:

 • dobra baza lokalowa szpitala powiatowego oraz dostęp mieszkańców do usług z zakresu podstawowej opieki medycznej - rozwinięta sieć placówek służby zdrowia,
 • duży potencjał ludzki (względnie tania siła robocza),
 • rozwinięta sieć szkół podstawowych, gimnazjów,
 • cykliczne imprezy kulturowe o charakterze gminnym, powiatowym oraz ponadregionalnym,
 • aktywna działalność jednostek OSP,

Sfera rozwoju turystyki i rekreacji:

 • mało zdegradowane środowisko przyrodnicze,
 • wysokie walory środowiska przyrodniczego ze względu na położenie w obszarze Zielonych Płuc Polski,
 • posiadanie obszarów prawnie chronionych zajmujących 60 tys. ha tj.: prawie 75 % terytorium powiatu, w tym: -Górznieńsko- Lidzbarski Park Krajobrazowy - na terenie północnej części powiatu - ok. 5,23 tys. ha w gminie Lubowidz, -rezerwaty przyrody: istniejący "Gołuska Kepa" (9,90 ha) projektowane: "Bagno Siemcichy" (498 ha) oraz "Bielany Gołuskie" (128 ha),
 • wysoki wskaźnik czystości powietrza i wód,
 • znaczne ilości zwierzyny łownej,
 • przyjazne środowisko dla rozwoju turystyki, wypoczynku i rekreacji,
 • sprzyjające warunki dla rozwoju agroturystyki.

Sfera rozwoju gospodarczego:

 • duże rezerwy terenów pod przemysł i budownictwo,
 • posiadanie majątku trwałego w postaci gruntów i budynków po zlikwidowanych przedsiębiorstwach, stanowiących duże możliwości inwestycyjne,
 • niskie ceny nieruchomości,
 • dobre warunki do lokalizacji zakładów przetwórstwa rolno - spożywczego, wynikające z dużej hodowli drobiu, trzody chlewnej, bydła oraz wytworni pasz ze względu na wysoką kulturę upraw polowych i możliwość produkcji różnych gatunków zbóż,
 • dogodne warunki do rozpoczynania działalności gospodarczej w postaci dostępności komunikacyjnej, wolnej siły roboczej oraz niewykorzystanych możliwości w przemyśle lekkim, drzewnym.

Sfera rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich:

 • duży potencjał rozwojowy rolnictwa,
 • duża ilość gospodarstw o wysokim poziomie produkcyjnym,
 • duży potencjał techniczny rolnictwa oraz doświadczenie rolników w produkcji rolnej,
 • predyspozycje do produkcji zdrowej żywności,
 • zagłębie drobiarskie,
 • korzystna struktura obszaru gospodarstwa rolnych, średnia wielkość gospodarstw rolnych wynosi ok. 12 ha

 

e-max.it: your social media marketing partner