Logotypy__CPPC_3

Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd

Opublikowano .

8 lipca 2024 r. podpisana została pomiędzy Powiatem Żuromińskim a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowa o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/2132/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd.

Projekt grantowy Cyberbezpieczny Samorząd jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Powiat Żuromiński otrzyma dofinansowanie w kwocie 850 000,00 zł. ( w tym 688 500,00 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej ).

Realizację Projektu zaplanowano na lata 2024-2026.

Więcej informacji na temat konkursu "Cyfrowy Powiat" pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad

 

Plakat elektroniczny A4 CS

„Od zależności ku samodzielności” – otwarty konkurs ofert Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Opublikowano .

Szanowni Państwo,

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów realizowanych w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności – Edycja 2024”. Program składa się z 4 modułów z zakresu umożliwienia osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

Oferty należy przesyłać listem poleconym do dnia 12 lipca 20204r. do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 

pdfOgłoszenie konkursu "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2024.pdf150.21 KB

Powierzenie stanowisk dyrektorskich

Opublikowano .

sciete IMG 2990

 

Zarząd Powiatu Żuromińskiego, na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2024r. powierzył stanowiska dyrektorom: szkoły i placówki oświatowej wyłonionym w wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych. Stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie powierzono Pani Edycie Gołębiewskiej na okres od 1 września 2024r. do 31 sierpnia 2029r. Stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie powierzono Pani Annie Oryl na okres od 1 lipca 2024 do 31 sierpnia 2028r.

Wykonanie trawników w ramach zadania Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork- Osada

Opublikowano .

IMG 2961IMG 2958

25 czerwca 2024 roku pomiędzy   Powiatem Żuromińskim a firmą Krzysztof Ogrodowczyk Serwis Ogrodniczy OGRÓDECZEK – Grzybowa 12, 06-500 Mława została podpisana umowa na wykonanie zadania pod nazwą „Wykonanie trawników w ramach zadania Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork- Osada.”

Zaoferowana przez oferenta wartość prac dla całego zadania wynosi 326 022,90 zł                  

Na realizację zadania Powiat Żuromiński otrzymał dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 200 000,00 zł na w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024.

Prace w parku podworskim będą polegały na wykonaniu trawników w celu uzupełnienia roślinności, podkreślając tym samym wyjątkowy charakter zachowanych elementów przyrodniczych terenu.

Działania mają na celu poprawę jakości środowiska naturalnego w szczególności poprawę jakości powietrza.

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

logo