AKTUALNOŚCI

Zawarcie umowy na „Przebudowę mostu wraz z drogą dojazdową nr 4613W od drogi Nr 541 – Brudnice-Sinogóra-Kipichy w m. Brudnice oraz Remont mostu na rzece Wkra w m. Brudnice”

Opublikowano .

Zawarcie umowy z firmą Drogi i Mosty Antoni Popowski, ul. Przemysłowa 11, 87-800 Włocławek na przebudowę mostu wraz z drogą dojazdową, a także na remont drugiego obiektu mostowego w miejscowości Brudnice jest wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowa umowa opiewa na wartość brutto w wysokości brutto 2 390 233,45 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote 45/100, natomiast termin wykonania robót wyznaczono na dzień 15.12.2017 r.
Na zadanie związane z przebudową mostu i odcinka drogi powiatowej Zarząd Powiatu Żuromińskiego pozyskał środki w wysokości 855 400,00 zł w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej.

Podpisanie umowy na realizację usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej oraz przebudowy i remontu mostów w m. Brudnice

Opublikowano .

W dniu 27 lipca 2017 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę na realizację usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego branży mostowej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa mostu wraz z drogą dojazdową nr 4613W od dr Nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy w m. Brudnice” oraz „Remont mostu na rzece Wkra w m. Brudnice” z Panem Janem Flisem, reprezentującym Firmę Biuro Usług Budowlanych „PROMOST” Jan Flis, ul. Galileusza 26, 09 – 100 Płońsk, za cenę brutto w wysokości: 48 585,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100). Termin realizacji usługi trwa do momentu zakończenia i rozliczenia inwestycji będącej przedmiotem nadzoru, tj. do dnia 15 grudnia 2017r.

Zaproszenie do konsultacji projektu Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Opublikowano .

I N F O R M A C J A


Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osób reprezentujących podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 6 września 2017r. o godz. 15.30. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbędą się konsultacje projektu Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku. Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 31 lipca 2017r. do dnia 31 sierpnia 2017r. Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.

Żuromin, dnia 26.07.2017r.
Joanna Jucewicz-Morawska Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Uchwała_528.2017.pdf2.15 MB

Umowa na pięcioletni przegląd mostów

Opublikowano .

W dniu 21 lipca 2017 r. podpisano umowę na przegląd pięcioletni (rozszerzony) 17 szt. mostów znajdujących się w ciągach dróg powiatowych Powiatu Żuromińskiego. Wykonawcą przeglądu jest firma PROSIMPLE Biuro Projektowe Łukasz Drążewski, ul. Kwiatowa 6, 09–304 Lubowidz.

Indywidualne Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty 2017 zakończone

Opublikowano .

W dniu 8 lipca na łowisku Borek w Bieżuniu odbyły się Indywidulane Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty. W indywidualnych zawodach wzięło udział 15 osób. Organizatorem zawodów było Starostwo Powiatowe w Żurominie przy współpracy Bieżuńskiego Towarzystwa Wędkarskiego. Zbiórka zawodów nastąpiła o godzinie 6:00. Następnie po rejestracji zawodników przystąpiono do losowania sektorów i miejsc startowych. Około godziny 11:30 połów zakończył się i przystąpiono do ważenia. Następnie około godziny 12:30 uhonorowano laureatów i wręczono puchary dla najlepszych zawodników. Nagrody wręczył Starosta Żuromiński Pan Jerzy Rzymowski.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce - Piotr Czajkowski
II miejsce - Konrad Czajkowski
III miejsce - Grzegorz Jabłoński

Największa rybę zawodów złowił Konrad Czajkowski. 

Po wręczeniu nagród odbył się grill dla uczestników zawodów. Nagrody w postaci pucharów ufundowało Starostwo Powiatowe w Żurominie.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Bieżuńskiego Towarzystwa Wędkarskiego za przygotowanie łowiska oraz organizację zawodów od strony technicznej.

20170708 1237070

Gmina Kuczbork – Osada wspiera Powiat Żuromiński w realizacji zadań drogowych

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 10 lipca 2017r. podpisał z Gminą Kuczbork – Osada umowy o pomocy finansowej i rzeczowej na wsparcie inwestycji na drogach powiatowych:

  1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4601W Nowa Wieś – Działdowo na odcinku Nowa Wieś – Łążęk”. Wysokość wsparcia na niniejsze zadanie wynosi 92 000,00 zł.

Zadanie to uzyskało także dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Zakresem obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na odcinku drogi o długości ok. 2,27 km oraz uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym po obu stronach przebudowanej drogi. Prace w terenie rozpoczną się z końcem lipca a zakończenie planowane jest na dzień 31 sierpnia 2017r.

  1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w m. Nowa Wieś” – opracowanie dokumentacji projektowej.

Wysokość pomocy finansowej na niniejsze zadanie wynosi 15 000,00 zł. Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi w m. Nowa Wieś o długości ok. 0,8 km, polegającej na ułożeniu nowej nawierzchni, wykonaniu chodnika oraz odwodnienia drogi.

  1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w m. Chojnowo”  – w zakresie budowy w roku 2017 części chodnika w m. Chojnowo na odcinku o długości  ok. 251 mb.

Na niniejsze zadanie Gmina Kuczbork – Osada udzieliła Powiatowi pomocy rzeczowej w postaci zakupu materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania zadania o wartości szacunkowej ok. 38 000,00 zł. Roboty w terenie wykonane zostaną przez pracowników Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie.