Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Gdzie ubiegać się o dotacje na zabytki?

Opublikowano .

Środki krajowe

1. Dotacje Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

PORZĄDEK PROCEDURY DOTACYJNEJ w przypadku dofinansowania planowanych prac lub robót:

  1. wniosek o udzielenie dotacji – dofinansowania złożony do 28 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona
  2. pismo o przyznaniu dotacji z prośbą o dostarczenie harmonogramu prac oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. umowa
  4. udzielenie dotacji (przekazanie określonej kwoty na rachunek podmiotu dotowanego) zgodnie z umową

Więcej informacji: http://bip.mwkz.pl/dotacje, tel. 22 40 30 432.

2. Programy Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków

Celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.
Szczegółowe informacje dotyczące programów: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-zabytkow.php, tel. 22 55 15 53 – 58

WAŻNE! W połowie września 2015r. na ww. stronie Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego ukaże się regulamin najbliższego naboru wniosków w ramach programu. Nabór będzie trwał  do 31.10.2015r.

3. Dotacje Marszałka Województwa Mazowieckiego

Dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
Informacje o aktualnych naborach wniosków o udzielenie dotacji: http://www.mazovia.pl/kultura-i-turystyka/, tel. 22 59 79 509 – Wydział ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej.

Środki unijne

4. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

W ramach osi priorytetowej IV można ubiegać się o dofinansowanie projektów dotyczących termomodernizacji budynków.
Informacje o naborach: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogramy-naboru-wnioskow/#/10502=3020

5. Programy krajowe – Infrastruktura i Środowisko

Informacje o naborach: https://www.pois.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory-wnioskow/

e-max.it: your social media marketing partner