Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inne informacje

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2023 / 2024

Opublikowano .

Od dnia rozpoczęcia pracy przy zimowym utrzymaniu dróg uruchomione zostają telefony osób odpowiedzialnych za kierowanie i koordynacją prac.

Dyżury przy zimowym utrzymaniu dróg będą pełnione w Powiatowym Obwodzie Dróg w Żurominie przy ul. Warszawskiej 32, tel. 23 657-23-19

Bieżące informacje dotyczące przejezdności i stanu dróg w okresie zimowym można uzyskać pod niżej podanymi numerami telefonów.

Wykaz osób odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg będących w gestii Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie.

W. Jarzynka Kierownik robót /23/ 657 23 19
606 389 075
całodobowo
pon. – niedz.
T. Drążewski Dyżurny /23/ 657 23 19
604 509 327
w godz. 400 - 1200
pon. – niedz.
M. Pączkowski Dyżurny /23/ 657 23 19 w godz. 400 - 1200
pon. – niedz.
Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg powiatowych z ramienia Wykonawcy jest:

Andrzej Karwiński – tel. 601 338 951
Usługi Drogowo – Rolne Andrzej Karwiński
Ciechanowska 20/20, 06-500 Mława 


  1. 1. Wykonawca zgodnie z Umową nr 12/2023 z dnia 24.11.2023r.- 7 umowy w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
  2. 2. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego.
  3. 3. Wykonawca zobowiązuje się, w razie awarii sprzętu, o którym mowa w   § 4 ust.2 umowy, do postawienia sprzętu zastępczego w czasie 1
  4. 4. Wykonawca zgodnie z Umową nr 12/2023 z dnia 24.11.2023r.- 8 umowy zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie usługami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe.

 

pdfPlan zimowego utrzymania dróg powiatowych 2023-2024.pdf2.36 MB

e-max.it: your social media marketing partner