Logotypy__CPPC_3

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Zadania Powiatu Żuromińskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia wykonuje Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie. 

Wydział Zdrowia i Edukacji

Pl. Józefa Piłsudskiego 4 ,09-300 Żuromin
tel/fax: 23 657-47-00/23 657-35-35,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor Wydziału - Joanna Jucewicz-Morawska

Aktualności z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Uchwały Rady Powiatu dotyczące działalności SPZZOZ w Żurominie

Opublikowano .

Rada Powiatu Żuromińskiego w ramach sprawowanego nadzoru nad Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie corocznie zatwierdza plan finansowy oraz plan inwestycyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie. Obowiązek ten wynika z art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 121 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Podczas posiedzenia Rady Powiatu Żuromińskiego w dniu 25 kwietnia 2013 r. podjęte zostały uchwały:

Uchwała Nr XXVI/236/13 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego SPZZOZ w Żurominie na 2013 r.

Uchwała Nr XXVI/237/13 w sprawie zatwierdzenia planu inwestycyjnego SPZZOZ w Żurominie na 2013 r.

W planie finansowym SPZZOZ w Żurominie na 2013 r. zostały zaplanowane przychody w kwocie 29 540 265,18 zł, koszty działalności w wysokości 29 220 521,65 zł, co przekłada się na planowany wynik finansowy netto w wysokości 319 743,53 zł.

Kwota zaplanowanych w planie inwestycyjnym SPZZOZ w Żurominie na 2013 r. modernizacji wynosi 193 819,84 zł. Są to głównie projekty techniczne modernizacji Działu Pomocy Doraźnej i Izby Przyjęć, bloku operacyjnego i OIOM, rozbudowy budynku poradni zdrowia psychicznego.

W planie inwestycyjnym zostały również zaplanowane zakupy środków trwałych w kwocie 2 220 955, 73 zł, z czego 784 213,89 zł to środki własne szpitala zaplanowane na te zakupy, natomiast pozostała kwota to środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych (Unii Europejskiej w ramach RPO WM Działanie 2.1 oraz PFRON). Ponad połowa środków ujętych w planie inwestycyjnym (1 626 921,00 zł) przeznaczona zostanie na projekt informatyzacji szpitala, pozostałe to zakup aparatury i sprzętu medycznego.

W planie inwestycyjnym wyszczególnione są także wartości niematerialne i prawne stanowiące m. in. systemy operacyjne, oprogramowania w kwocie 1 374 894,00 zł, z czego SPZZOZ przeznaczy na ich zakup kwotę 206 234,10 zł, pozostałe środki pochodzą z UE w ramach programu informatyzacji szpitala.

Na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia br. podjęta została równie Uchwała Nr XXVI/238/13 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie SPZZOZ w Żurominie. Zmiany dotyczyły w szczególności usunięcia ze Statutu komórek organizacyjnych, które nie funkcjonują w Szpitalu, a widniały jedynie w Statucie. Wprowadzenie zmian było podyktowane koniecznością dostosowania Statutu do istniejącego stanu faktycznego i nie powodują żadnych zmian strukturalnych.

Z treścią powyższych uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żurominie www.bip.zuromin-powiat.pl

e-max.it: your social media marketing partner