Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

Inwestycje powiatu

Umowę na realizację zadania drogowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Sinogóra – Syberia" podpisana

Opublikowano .

W dniu 12 lipca 2021 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Firmą Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o., ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin umowę na realizację zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Sinogóra – Syberia”. Poprzetargowa wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 4 909 881,76 zł.

Przewidziana do przebudowy droga, w całości położona na terenie Gminy Lubowidz, zakresem rzeczowym zakłada kompleksową przebudowę na odcinku liczącym blisko 5,00 km poprzez ułożenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, przebudowę skrzyżowania dróg w m. Sinogóra i w m. Syberia, budowę chodników i odwodnienia w m. Sinogóra i Syberia oraz oznakowanie pionowe i poziome. Część prac o wartości 900 261,45 zł wykonana zostanie jeszcze w roku 2021, zakres robót o wartości 2 710 821,01 zł wykonana zostanie w roku 2022, natomiast pozostały zakres robót o wartości 1 298 799,30 zł przewidziany został do realizacji i rozliczenia w 2023 r.

Niniejsze zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” w wysokości 60 % wartości inwestycji.

IMG 4790IMG 4792IMG 4796

Powiat aplikuje o środki w ramach "MIWIS MAZOWSZE 2021"

Opublikowano .

W marcu 2021 roku powiat złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”. Nazwa zadania: Modernizacja sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Szacunkowa wartość zadania 179 905,00 zł, w tym wnioskowana pomoc finansowa 134 929,00 zł. W ramach zadania planowany jest następujący zakres prac: montaż dwóch sztuk wentylacji mechanicznej bezkanałowej na sali gimnastycznej oraz wymiana oświetlenia, tablic do koszykówki i mechanizmu do piłki siatkowej, całkowita modernizacja zaplecza sanitarno-szatniowego, w tym jego częściowa przebudowa,  wymiana urządzeń sanitarnych, położenie nowych płytek i posadzek, wymiana drzwi oraz grzejników i oświetlenia, malowanie.

IMG 1717

Przebudowa drogi powiatowej w m. Kosewo

Opublikowano .

Zakończono w terenie prace, związane z wykonaniem zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4628W Olszewo – Kosewo – Zielona w miejscowości Kosewo na odcinku od km 1+162,00 do km 1+864,00". Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX’’ Sp. z o.o., ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin, a wartość wyniosła 299 314,60 zł.

Na ww. inwestycję Zarząd Powiatu Żuromińskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 118 167,00 zł w ramach rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury. Pozostałe środki stanowią wkład pochodzący z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Żuromińskiego na rok 2020.

Kosewo 2020 1Kosewo 2020 2Kosewo 2020 3Kosewo 2020 4Tablica RFIL Kosewo 1Tablica RFIL Kosewo 2

Otwarcie drogi Bieżuń-Drzazga w miejscowości Zgliczyn Pobodzy

Opublikowano .

W dniu 21 sierpnia w miejscowości Zgliczyn Pobodzy odbyło się uroczyste otwarcie drogi Bieżuń-Drzazga na odcinku od miejscowości Gołuszyn do granicy powiatu żuromińskiego z powiatem mławskim. W otwarciu drogi uczestniczyli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus, Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Mirosław Różański, Skarbnik Powiatu Żuromińskiego Monika Kotłowska, Radni Powiatu Żuromińskiego: Alicja Gajewska, Ewa Naguszewska, Piotr KWiatkowski, Zygmunt Liszewski, Jerzy Gierszyński, Józef Stankiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieżuniu Andrzej Sztybor, radni Gminy BIeżuń, gospodarze spotkania: radna Gminy Bieżuń Bogumiła Pydyn ze Zgliczyna Pobodzy, Sołtys Zgliczyna Pobodzy Mariusz Szałkowski oraz Pan Adam Witkowski.

Inwestycja kosztowała prawie 6 milionów złotych, a prace wykonywano dwuetapowo, w cyklu dwuletnim. Wykonawcą drogi było Przedsiębiorstwo Budowlane "Domex" Spółka z o.o. z Żuromina. Dofinansowania drogi udzielił Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Składamy szczególne podziękowania dla Zarządu Województwa Mazowieckiego na czele z Panem Marszałkiem Adamem Struzikiem za wsparcie te inwestycji w wysokości 60 % wartości zadania, podziękowania dla Pana Zygmunta Liszewskiego radnego powiatowego za pomoc przy realizacji tej inwestycji oraz dla Pana Burmistrza Bieżunia i Radnych Rady Miejskiej za dofinansowanie budowy drogi w wysokości 90 tys. złotych

IMG 3767IMG 3768IMG 3771IMG 3775IMG 3778IMG 3783IMG 3786

Przebudowa drogi powiatowej w m. Bądzyn

Opublikowano .

Trwają roboty w terenie, związane z realizacją przez Powiat Żuromiński zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4614W w m. Bądzyn”.
Realizacja ww. zadania objęta została dofinansowaniem w ramach nowego programu wsparcia przebudowy dróg lokalnych pn. Fundusz Dróg Samorządowych”
W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego wartość zadania wraz z nadzorem inwestorskim wynosi – 1 447 442,36 zł, a dofinansowanie – 723 721,00 zł.
Prace w m. Bądzyn wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o., Ul. Targowa 21, 09 – 300 Żuromin, a zakresem rzeczowym zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości ok. 0,9 km – ułożenie nowej nawierzchni, budowę chodników po obu stronach drogi, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oznakowania pionowego i poziomego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem, realizacja zadania w terenie i jego odbiór winna nastąpić do końca 2019r.

IMG 2510 IMG 2512 IMG 2515 IMG 2517 IMG 2519 IMG 2523 IMG 2525 IMG 2528 IMG 2530 IMG 2531 IMG 2534 IMG 2535 IMG 2536 IMG 2537

Budowę przyłącza wodociągowego i wewnętrznej instalacji ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie

Opublikowano .

20.09.2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie Zarząd Powiatu Żuromińskiego w osobach: Starosta Żuromiński - Jerzy Rzymowski, Członek Zarządu – Bernard Jabłoński oraz Skarbnik Powiatu – Irena Brejna, podpisali umowę na „Budowę przyłącza wodociągowego i wewnętrznej instalacji p/poż. w budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie” z firmą F.H.U.P. „ASMET” Sławomir Dudek, 09-317 Lutocin, ul. Kościuszki 8.

Wnioski o dofinansowanie zadań drogowych

Opublikowano .

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, Zarząd Powiatu Żuromińskiego złożył do Wojewody Mazowieckiego wnioski, dotyczące dofinansowania zadań drogowych, planowanych do realizacji w 2019r.:

  1. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi” - odcinek o długości ok. 2,7 km pomiędzy Dębskiem a Nadratowem, obejmujący m.in. ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, odwodnienie i budowę chodników w m. Nadratowo Nowe.
  1. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4614W w m. Bądzyn” - odcinek o długości ok. 1 km, obejmujący m.in. ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, odwodnienie, budowę chodników oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome w m. Bądzyn.