kalendarz 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo
Informacje dotyczące projektu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

znajdują się po tym linkiem

Informacje o projekcie Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński

Opublikowano .

Operacja Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński ma na celu: poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych przez wykonanie scalenia gruntów i zagospodarowania poscaleniowego w miejscowości Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński. Przyjęty cel pomaga w racjonalnym wykorzystaniu zasobów ziemi uprawnej poprzez dostosowanie rozłogu i istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstwa. 

Realizacja operacji zakłada osiągnięcie następujących wartości wskaźników: Powierzchnia gruntów  objętych postępowaniem scaleniowym  566,4338 ha w tym: powierzchnia gruntów rolnych 537,0238 ha, powierzchnia gruntów leśnych 10,8400 ha.

Operacja realizowana będzie w dwóch etapach: Etap I- Prace scaleniowe (opracowanie projektu scalenia) termin realizacji do 30 czerwca 2019 r., Etap II- Zagospodarowanie poscaleniowe ( budowa i przebudowa dróg, budowa mostu, sadzenie drzew) w terminie do 30 czerwca 2023 r.

Całkowita  wartość środów publicznych operacji  5 672 348,20 zł, w tym:

poziom pomocy  ze środków EFRROW 3 609 314,00 zł,

budżet państwa 2 063 034,20 zł

Beneficjent: Starosta Żuromiński

Realizowana operacja typu scalanie gruntów  prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Podpisanie umowy na zadanie pn. "Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński"

Opublikowano .

W dniu 3 listopada 2016 r. w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego a Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Starostę Jerzego Rzymowskiego i Wicestarostę Ireneusza Rejmusa. Umowa dotyczy przyznania pomocy na realizacje operacji „Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński”.

Na realizacje w/w operacji Powiat Żuromiński pozyskał środki w kwocie 5 672 348,20 zł, z czego środki unijne stanowią kwotę 3 609 314,00 zł, natomiast pozostała część pokryta zostanie z środków budżetu Państwa. W ramach tego projektu przeprowadzone zostanie scalenie gruntów w miejscowości Strzeszewo, na terenie gminy Bieżuń. W drugim etapie prowadzona będzie budowa i przebudowa 8,5 km dróg, budowa mostu na Wkrze oraz nasadzenia drzew. Planowany termin zakończenia pierwszego etapu operacji - czerwiec 2019 r, planowany termin zakończenia czerwiec 2023 r.