Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Inwestycje Powiatu Żuromińskiego

Ulotka1

Ulotka2

Usprawnienie funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu

14 czerwca 2021 r. w Wydziale Komunikacji i Transportu tutejszego Starostwa zaczął funkcjonować system wspomagający zarządzanie obsługą klienta na rejestracji pojazdów, zwany w skrócie „systemem kolejkowym”.

System ten obsługuje dwie kolejki tematyczne, a mianowicie „Rejestrację pojazdów” i „Inne sprawy dotyczące pojazdów”. Obowiązują dzienne limity na bilety z numerkami do każdej z kolejek dostosowywane do liczby aktywnych w danym czasie stanowisk obsługi. Bilety można pobierać już od godz. 7:30.

Aby załatwić sprawy związane z rejestracją pojazdu nie ma potrzeby rezerwowania kolejki do biletomatu przed godz. 7.30.

Jednocześnie informujemy, że system kolejkowy, skrócił czas oczekiwania na załatwienie sprawy w tutejszym Wydziale.

20210914 125138

Dodatkowo od października bieżącego roku funkcjonuje w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie, system powiadamiania klientów o gotowym do odbioru dowodzie rejestracyjnym lub prawie jazdy. Każdy klient podając swój numer telefonu komórkowego otrzyma SMS, że jego dowód rejestracyjny lub prawo jazdy jest gotowe do odbioru.

Informacje dotyczące projektu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja Scalenie i zagospodarowanie poscaleniowe gruntów wsi Strzeszewo, gmina Bieżuń, powiat żuromiński
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

znajdują się po tym linkiem

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Opublikowano .

W ślad za pismem znak SPN-IV.750.1.192.2015.DG z dnia 21.07.2015 r. Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącym wykonania, na podstawie art. 13a ust. 2 ustawy o lasach, opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019, w lasach wszystkich form własności, a także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie całego kraju w cyklu 5-letnim (w latach 2015-2019) Starosta Żuromiński informuje właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach terenowych związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu na obszarze tych lasów.

Prace terenowe będą związane z założeniem powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r., które będą wykonywane przez pracowników przedsiębiorstwa państwowego z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w każdym roku 5-letniego cyklu w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień.

AGROLIGA 2015

Opublikowano .

13 czerwca br. w Oddziale Poświętne w Płońsku MODR Warszawa podczas obchodów XVI Mazowieckich Dni Rolnictwa odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom wojewódzkiego etapu konkursu AGROLIGA 2015 r. Wśród finalistów znaleźli się przedstawiciele Powiatu Żuromińskiego w konkursie AGROLIGA 2015 w kategorii ROLNIK tytuł „Mistrza województwa mazowieckiego” zdobył Dariusz Kamiński – produkcja trzody chlewnej w cyklu otwartym, gmina Żuromin, powiat żuromiński. Dla laureata nagrody ufundował MODR Warszawa, Starosta Powiatu Żuromińskiego oraz Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin. Wręczenia nagród w imieniu fundatorów dokonali Dyrektor MODR Warszawa Pan Andrzej Kamasa, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Pani Aneta Goliat oraz Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Pan Piotr Budzich i Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska Pani Zofia Małgorzata Dobies.

Podpisanie umowy dotacji na wykonanie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Opublikowano .

W dniu 07-04-2015 r. została podpisana umowa dotacji Nr 0024/15/OP/D pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma dotację na wykonanie zadania „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia i inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych o łącznej powierzchni 1447,5834 ha ( ± 7%) położonych na terenie powiatu żuromińskiego” całkowity koszt zadania 43774,56 zł wsparcie w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie  20.000,00 zł.

wfosigw04