20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

PROJEKT "Równe szanse"

Opublikowano .

rowne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie informuje, że dnia 1 września 2017 roku  rozpoczęło realizację projektu pn. „Równe szanse” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., a jego wartość wynosi 294.000,00 zł (w tym wkład własny 58.800 zł). Grupę docelową będą stanowili mieszkańcy powiatu żuromińskiego w wieku aktywności zawodowej posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważny dokument) i korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej oraz dzieci z rodzin zastępczych oraz ich otoczenie. Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa. W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno – szkoleniowym.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lidzbarska 27, Żuromin tel.: 23/657-09-04, 23/657-35-15

Dyrektor PCPR Danuta Przybył

e-max.it: your social media marketing partner