Logotypy__CPPC_3

Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

XLIX Sesja rady Powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

1

 

22 kwietnia 2024r. odbyła się XLIX ostania Sesja rady Powiatu żuromińskiego VI kadencji 2018 - 2024. Na Sesji Rada Powiatu Żuromińskiego przyjęła jednogłośnie sprawozdanie finansowe i udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Żuromińskiego z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2023. Na koniec Sesji dokonano wręczenia podziękowań Staroście Żuromińskiemu - Jerzemu Rzymowskiemu, Wicestaroście Żuromińskiemu - Ireneuszowi Rejmus, Przewodniczącemu Rady Powiatu- Mirosławowi Różańskiemu, Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu - Januszowi Welencowi i Ryszardowi Domżalskiemu, Skarbnik Powiatu - Monice Kotłowskiej, Sekretarzowi Powiatu - Halinie Żujewskiej oraz Radnym Rady Powiatu, Dyrektorom/Kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, Dyrektorom Wydziałów i Kierownikom Starostwa Powiatowego w Żurominie w związku z zakończeniem kadencji.
--

Z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XLVIII/2024 z dnia 29 lutego 2024r.
4. Przyjęcie rocznego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2023r.
5. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok.
6. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku.
7. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, a także form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2024 roku.
8. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie za 2023 rok.
9. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie za rok 2023 i wykaz potrzeb z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej na rok 2024.
10. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2023.
11. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie za 2023 rok.
12. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie za rok 2023.
13. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie za rok 2023.
14. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie za 2023 rok.
15. Przyjęcie Sprawozdania Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie z działalności za 2023 rok w zakresie dróg powiatowych, obiektów kubaturowych i administracji architektoniczno - budowlanej.
16. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żurominie za rok 2023.
17. Przyjęcie Informacji Komendy Powiatowej Policji w Żurominie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Żuromińskiego w 2023 roku.
18. Przyjęcie Informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2023 roku.
19. Przyjęcie informacji o wykonaniu planu finansowanego dla wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy.
20. Przyjęcie informacji o wykonaniu planu finansowanego dla wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2024.
23. Przedstawienie Uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
23.1. Zapoznanie z Raportem o stanie Powiatu Żuromińskiego za rok 2023.
23.2. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Żuromińskiego za rok 2023.
23.3. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
24. Przedstawienie Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok i Sprawozdania finansowego.
24.1. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 3.e./50/2024 z dnia 8 kwietnia 2024r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Żuromińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok.
24.2. Informacja o stanie mienia komunalnego.
24.3. Zgłaszanie pytań. Dyskusja.
24.4. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu.
24.5. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej - Uchwała Nr 2/2024 Komisji Rewizyjnej z dnia 15 kwietnia 2024r.
24.6. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 3.f.1/17/2024 z dnia 17 kwietnia 2024r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 15 kwietnia 2024r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Żuromińskiego.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2023.
26. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Żurominie za rok 2023.
27. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
28. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
29. Wolne wnioski.
30. Zamknięcie obrad.

 

234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647IMG 2831IMG 2833 1IMG 2837IMG 2839IMG 2886

e-max.it: your social media marketing partner