Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Gazele mazowieckiego biznesu

Opublikowano .

Nagrodzono najlepiej rozwijające się przedsiębiorstwa z Mazowsza. W uroczystej gali, która odbyła się 16 marca br. w Warszawie, wziął udział Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Po raz jedenasty ranking najbardziej dynamicznie rozwijających się polskich firm opublikował „Puls Biznesu”. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie podmiotów, które niezależnie od koniunktury gospodarczej, z roku na rok odnotowują poprawę wyników finansowych, pomimo, że nie należą do największych rekinów biznesowych. Marszałek Adam Struzik, gratulując nagrodzonym, podkreślił rolę, jaką odrywają w gospodarce regionu małe i średnie przedsiębiorstwa. Tworzą nowe miejsca pracy, są bogatym źródłem inicjatyw w zakresie innowacyjności, przyczyniają się także do poprawy spójności gospodarczej i społecznej województwa. Głównym założeniem rankingu jest promowanie przedsiębiorstw koncentrujących swoją działalność w regionach i tych, które - w wielu przypadkach - stały się gospodarczymi wizytówkami województw. O miejscu firmy na liście rankingowej decyduje wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat. Cechą charakterystyczną Gazel Biznesu jest też dobra reputacja i uczciwość wobec kontrahentów. Finałowa gala Gazel Biznesu 2010 odbyła się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie zajął drugą pozycję na Mazowszu, w Polsce dziesiątą - wśród zakładów opieki zdrowotnej (EKD 8610) w ogólnopolskim rankingu firm "Gazele Biznesu 2010".

11786.jpg11790.jpg11807.jpg11808.jpg

11811.jpg11889.jpgThumbs.db

Środki finansowe na kształcenie kadry oświatowej

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 23 marca do 20 kwietnia 2011 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

 Oszenie_o_konkursie_9.4_POKL Ogłoszenie_o_konkursie_9.4_POKL (123.06 KB)

Środki finansowe na upowszechnianie edukacji przedszkolnej

Opublikowano .

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL dnia 15 marca 2011 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe”.

Ogłszenie o konkursie 9.1.1 POKL Ogłoszenie o konkursie 9.1.1 POKL (120.29 KB) 

Środki na rehabilitację społeczną i zawodową dla osób niepełnosprawnych w 2011r. podzielone

Opublikowano .

Rada Powiatu Żuromińskiego w dniu 15.03.2011r. dokonała podziału środków w kwocie 636 420 zł na realizację zadań dla osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na 2011r.

 a) środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 25 000 zł

 b) środki dla osób niepełnosprawnych - 4 000 zł

 c) Warsztaty Terapii Zajęciowej - 425 084 zł

 d) dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych - 47 000 zł

 e) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 86 336 zł

 f) likwidacja barier architektonicznych - 45 000 zł

Konkurs "Bezpieczeństwo imprez sportowych"

Opublikowano .

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wzorem ubiegłego roku ogłasza konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Bezpieczeństwo imprez sportowych”.
Celem konkursu jest propagowanie działań zmierzających do podniesienia bezpieczeństwa imprez sportowych poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie m. in. Popularyzowania zasad kulturalnego kibicowania, kształtowania nawyków prawidłowego zachowania się w trakcie imprez sportowych oraz stworzenia warunków dla dzieci i młodzieży do bezpiecznego uczestnictwa w masowych imprezach sportowych.
Zgodnie z regulaminem, konkurs będzie przeprowadzony dwuetapowo:

I etap – wyłonienie 2 najlepszych projektów z terenu województwa poprzez Zespól Wojewódzki, działający przy wojewodzie w ramach programu „Razem Bezpieczniej”, zostanie zakończony do dnia 22 kwietnia br.,
I etap – wybór najlepszych projektów przez Komisję Konkursową powołaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 30 maja br..
Projekty ww. konkursu należy przesłać do dnia 8 kwietnia br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Z dopiskiem Konkurs „Bezpieczeństwo imprez sportowych”.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl.

Kwalifikacja wojskowa 2011

Opublikowano .

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 4 marca 2011r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2011 roku na terenie Powiatu Żuromińskiego w okresie od 4 do 19 kwietnia 2011r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzekać będzie Powiatowa Komisja Lekarska w Żurominie. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie przy ul. Szpitalna 56. Kwalifikacja obejmuje 19-letnich mężczyzn rocznika podstawowego 1992, a także osób urodzonych wcześniej, którzy nie mają orzeczonej kategorii zdrowia oraz uregulowanego stosunku do służby wojskowej. Kwalifikacja obejmuje także kobiety oraz osoby dodatkowo wykazane przez WKU. Po sporządzeniu ewidencji wojskowej, orzeczeniu właściwej kategorii zdrowia oraz wydaniu książeczki wojskowej, wszystkie osoby poddane kwalifikacji wojskowej przenoszone są do rezerwy. Prosimy osoby wezwane do kwalifikacji o terminowe stawiennictwo, zgodnie z imiennymi wezwaniami według poszczególnych gmin, a także o zabranie ze sobą niezbędnych dokumentów (aktualne zdjęcie, dowód tożsamości, prawo jazdy, dokumentacja medyczna).

Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego
Jarosław Gałka