Informacje o zarządzie

Stowarzyszenie „Nasza rodzinna wieś”

Opublikowano .

Siedziba: 09-135 Siemiątkowo; Łaszewo 36

Nr KRS: 0000381568, Data rejestracji: 25.03.2011r.

Cele działania:

1. Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Siemiątkowo i okolic

2. aktywizacja mieszkańców sołectw w Gminie Siemiątkowo w sprawy społeczne

3. integracja mieszkańców sołectw w Gminie Siemiątkowo

4. działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych

5. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń międzypokoleniowych

6.krzewienie kultury fizycznej i sportu

7. poprawa walorów estetycznych i krajobrazowych regionu oraz promocja jego walorów turystycznych

8. działania proekologiczne skierowane do rolników

9. wzmacnianie tożsamości lokalnej, pielęgnowanie i ochrona tradycji

10. upowszechnianie wiedzy i historii regionu

11. działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży

12. nauka, edukacja, oświata i wychowanie

13. poszukiwanie lokalnych perspektyw dla młodego pokolenia mieszkańców Gminy Siemiątkowo i okolic

14. przeciwdziałanie bezrobociu

15. wspieranie rozwoju ekonomicznego regionu

16. ochrona, profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia

17. działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

18. popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii informacyjnych oraz dostępu do sieci Internet

Prezes: Karol Rakowski

e-max.it: your social media marketing partner