20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic

AKTUALNOŚCI

Nowy Starosta Żuromiński w Dzień Dziecka 2018

Opublikowano .

W dniu 1 czerwca na jeden dzień nowym Starostą Żuromińskim została Agnieszka Pilarska, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej. W tym dniu wspólnie ze Starostą Żuromińskim Jerzym Rzymowskim uczestniczyła w realizacji zdań jakie na co dzień wykonuje Starosta Żuromiński. Agnieszka zapoznała się z organizacją pracy urzędu oraz uczestniczyła m.in. w przeglądzie inwestycji powiatowych oraz imprezach z okazji Dnia Dziecka, które odbywały sie na terenie powiatu żuromińskiego.

IMG 6647IMG 6650IMG 6657IMG 6725IMG 6726IMG 6728

XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 30 maja 2018r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2018 z obrad Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców powiatu żuromińskiego”.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od osób fizycznych na własność Powiatu Żuromińskiego niezabudowanych nieruchomości, położnych w gm. Bieżuń, obręb Stawiszyn Łaziska, jako działki nr 68/2 o pow. 0,0007 ha, działki nr 185/2 o pow. 0,0013 ha, działki nr 185/3 o pow. 0,0065 ha, działki nr 185/4 o pow. 0,0006 ha.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie zmiany warunków pracy i płacy radnemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Żuromińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2018.
 13. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 14. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 15. Wolne wnioski i zapytania.

IMG 6643IMG 6645IMG 6646

Zawarcie umowy na "Modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Kliczewo Duże gm. Żuromin i obrębu Kliczewo Małe gm. Żuromin"

Opublikowano .

W dniu 28 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowe wykonanie zadania pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Kliczewo Duże gm. Żuromin i obrębu Kliczewo Małe gm. Żuromin". Podpisanie umowy jest wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowa umowa opiewa na wartość brutto w wysokości:

a) w zakresie części Nr I - 78 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych );

b) w zakresie części Nr II – 105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych),

termin realizacji zamówienia wyznaczono na dzień 10.12.2018 r.

Umowę podpisywali: ze strony Zarządu Powiatu Żuromińskiego Starosta Żuromiński - Jerzy Rzymowski, Wicestarosta – Ireneusz Rejmus oraz Skarbnik Powiatu – Irena Brejna, ze strony wykonawcy Pna Dariusz Kluskiewicz.

IMG 6615IMG 6618IMG 6620IMG 6623

 

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 29 maja 2018 r. o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego.
Porządkiem spotkania było:
1. Wręczenie aktów powołania członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 19.10.2017 r.
3. Sprawozdanie z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu żuromińskiego na lata 2015 -2018” za rok 2017.
4. Przygotowania do wakacji 2018.
5. Działalność Inspekcji Weterynaryjnej (ASF, problem bezdomności zwierząt).
6. Ocena obszarowa jakości wody w powiecie żuromińskim w 2017 roku (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna).
7. Wolne wnioski.

IMG 6625IMG 6627IMG 6628IMG 6631IMG 6632IMG 6635IMG 6637IMG 6639IMG 6641

IX Powiatowy Rajd Rowerowy 2018

Opublikowano .

IX POWIATOWY RAJD ROWEROWY mini

Starostwo Powiatowe w Żurominie już po raz dziewiąty organizuje rajd rowerowy dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu (z wyłączeniem dzieci poniżej 10 roku życia), który odbędzie się 17 czerwca 2018 r. na trasie: Poniatowo – Brudnice – Bądzyn – Nowe Konopaty i z powrotem Maksymalna liczba uczestników 120 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły w załączeniu.

pdfKarta_zgłoszenia.pdf45.54 KB
pdfKarta_zgłoszenia_dziecka.pdf56.42 KB
pdfRegulamin_Rajdu.pdf86.18 KB
docTrasa_Rajdu.doc106 KB
pdfZarządzenie_Starosty.pdf12.36 KB
pdfZmiana Zarządzenia Starosty332.65 KB
pdfZgoda_na_publikację_wizerunku.pdf9.1 KB