20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic
profilaktyka

AKTUALNOŚCI

Indywidualne Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Żuromińskiego 2018 zakończone

Opublikowano .

W dniu 2 września na łowisku Borek w Bieżuniu odbyły się Indywidulane Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Żuromińskiego. W indywidualnych zawodach wzięło udział 19 zawodników. Organizatorem zawodów było Bieżuńskie Towarzystwo Wędkarskie. Zbiórka zawodów nastąpiła o godzinie 6:00. Następnie po rejestracji zawodników przystąpiono do losowania sektorów i miejsc startowych. Około godziny 11:30 połów zakończył się i przystąpiono do ważenia. Następnie około godziny 13:00 uhonorowano laureatów i wręczono puchary dla najlepszych zawodników. Nagrody wręczył Starosta Żuromiński Pan Jerzy Rzymowski.

Wyniki przedstawiają się następująco:

 • I miejsce - Zbigniew Gołębiewski
 • II miejsce - Marcin Sobiech
 • III miejsce - Robert Bogacki

Największa rybę zawodów złowił Zbigniew Gołębiewski.

Po wręczeniu nagród odbył się grill dla uczestników zawodów. Nagrody w postaci pucharów ufundowało Starostwo Powiatowe w Żurominie.

Serdecznie podziękowania Zarządowi Bieżuńskiego Towarzystwa Wędkarskiego za przygotowanie łowiska oraz organizację zawodów od strony technicznej.

20180902 124942

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego "Poznajemy kulturę Kaszubów"

Opublikowano .

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniżej ofertę: 

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):  Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Tytuł zadania publicznego: Poznajemy kulturę Kaszubów
Nazwa oferenta: Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mławie 

Termin realizacji zadania: 17.09.2018r. – 19.09.2018r. 

Każdy w terminie 7 dni tj. od dnia 1 września 2018r. do dnia 7 września 2018r. może zgłosić swoje uwagi do oferty (należy wpisać rodzaj uwagi i uzasadnienie do uwagi). Uwagi należy składać w formie pisemnej do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Żurominie lub pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pdfOferta205.76 KB

pdfUchwała Zarządu Powiatu Żuromińskiego udzielająca wsparcia finansowego458.73 KB

XL Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 29 sierpnia 2018r. odbyła się XL Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/2018 z obrad Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie. 
 6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za I półrocze 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na II półrocze 2018r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu lokali mieszkalnych, będących w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 w Powiecie Żuromińskim.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nieruchomości od Gminy i Miasta Żuromin w drodze darowizny na rzecz Powiatu Żuromińskiego na cele statutowe jednostek organizacyjnych Powiatu Żuromińskiego.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego” dla Ks. Kazimierza Kowalskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego” dla Pana Ryszarda Dobiesza.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego” dla Pana Łukasza Teodorczyka.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego” dla Ks. Piotra Joniaka.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Żurominie imienia Teresy Budzich – Sumirskiej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad korzystania z Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie oraz ustalenia wysokości opłat z tego tytułu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2018.
 21. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 22. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 23. Wolne wnioski i zapytania. 

IMG 7607IMG 7608IMG 7609IMG 7610

Dofinansowanie na koordynatora pieczy zastępczej w PCPR w Żurominie

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie otrzymało dofinansowanie na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach „Programu asystent rodziny i  koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”. Program realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kwota przyznanej dotacji dla PCPR wynosi 42 109,00zł. W ramach „Programu” PCPR w Żurominie zatrudnia dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w tegorocznej edycji „Programu” przyznano kwotę 26 858 809 zł, co umożliwi zatrudnienie 1 618 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym 1 483 na umowę o pracę.

Przebudowa drogi powiatowej Osówka – Lubowidz

Opublikowano .

Trwają prace w terenie, przewidziane dla I Etapu inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Osówka – Lubowidz”, realizowane z udziałem dofinansowania Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.

Zakresem rzeczowym całe zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej położonej w całości na terenie Gminy Lubowidz, na odcinku blisko 4,1 km – od końca m. Osówka do m. Lubowidz – do miejsca styku z planowaną budową ronda na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką Nr 541, poprzez ułożenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Lubowidz oraz oznakowanie pionowe i poziome.

W roku 2018 przewidziany jest do realizacji odcinek o długości ok. 1,7 km w m. Lubowidz – kanalizacja deszczowa, chodnik i nawierzchnia asfaltowa, natomiast w roku 2019 odcinek o długości ok. 2,4 km – nawierzchnia asfaltowa, pobocza. W chwili obecnej trwają roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej i ciągów pieszych w m. Lubowidz.

Wykonawcą robót jest Firma ,,Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12, która realizuje całe zadanie za cenę brutto w wysokości 4 534 383,69 zł.

Osowka Lubowidz 1Osowka Lubowidz 2Osowka Lubowidz 3Osowka Lubowidz 4

Powierzenie stanowisk dyrektorowi szkoły ponadgimnazjalnej oraz placówki oświatowej

Opublikowano .

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia 2018r. powierzył stanowiska dyrektorom szkół i placówek oświatowych. Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie powierzono Panu Wojciechowi Smolińskiemu na okres od dnia 1 września 2018r. do dnia 31 sierpnia 2023r. Natomiast stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie powierzono Pani Agnieszce Jabłońskiej-Witak na okres od dnia 1 września 2018r. do dnia 31 sierpnia 2023r.