DBAJMY O SIEBIE - KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dotyczące COVID-19

SZCZEPIMY SIĘ - WAŻNE INFORMACJE, PUNKTY SZCZEPIEŃ I INFOLINIE

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

budowa krytej plywalni plan basenu3

Powiat Żuromiński pozyskał dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie” w wysokości 15 000 000 zł. Planowany całkowity koszt zadania wynosi ok. 24 395 033 zł.
Powiat posiada pełną dokumentację projektową wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Budynek pływalni o wymiarach 48,50 x 28,50 m zlokalizowany będzie przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie i hali sportowej. Przy głównym wejściu zaprojektowano plac wejściowy z małą architekturą (ławki, latarnie, stojaki rowerowe).
Celem obiektu jest stworzenie pływalni o funkcji sportowej, dydaktycznej, rekreacyjnej oraz zdrowotnej. Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Powiatu. Jednocześnie w pływalni będzie mogło przebywać 205 osób.
Zaprojektowano trzy niecki. Sportową z sześcioma torami o długości 25 m. Przy ścianie hali, równolegle do tej niecki rozmieszczono widownię na 40 miejsc, dostępną z holu głównego. Niecka rekreacyjna będzie głównym miejscem zabawy i relaksu. Przewidziano tu trzytorową strefę do nauki pływania o wymiarach 5,00 x 9,00 m. Na pozostałej części niecki przewidziano miejsce na atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe: siedziska napowietrzające, huśtawkę wodną, masaże karku, masaże podwodne, gejzer. W niecce dla najmłodszych przewidziano brodzik z atrakcjami i zabawkami dostosowanymi do ich potrzeb. Charakterystyczną cechą brodzika będzie miękkie dno, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność, ale i bezpieczeństwo. Będzie również zespół saunowy składający się z dwóch kabin – klasycznej, gorącej sauny fińskiej, oraz mokrej sauny parowej. Uzupełnieniem oferty saunarium jest grota solna. Przewidziano strefę schładzania w postaci basenu lodowego i dwóch pryszniców z biczami wodnymi.

 

kwiecień 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

XXXV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

27 maja 2022r. odbyła się  na której Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwałę o przyznaniu Panu Mariuszowi Grotkowskiemu medalu „Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego” w uznaniu zasług na rzecz rozwoju powiatu żuromińskiego. Wybrano także Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu na kadencję 2022 – 2025 Panią Edytę Gołębiewską. W zmianach do budżetu wprowadzono środki jakie Powiat Żuromiński otrzymał z budżetu Województwa Mazowieckiego:
- w wysokości 5 999 933 zł na remont dwóch odcinków dróg powiatowych, które uległy zniszczeniu wskutek nadmiernej eksploatacji, wynikającej z rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 541 tj.:
1.„Remont drogi powiatowej Nr 4625W Poniatowo-Swojęcin-Bieżuń” - w wysokości 3 199 996 zł;
2.„Remont drogi powiatowej Nr 4620W Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo” - w wysokości 2 799 937 zł.
- w wysokości 300 000 zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – Mazowsze dla sportu 2022, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie”.

Szczegółowy porządek Sesji przedstawiał się następująco.
1. Otwarcie obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV/2022 z dnia 30 marca 2022r.

4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żurominie za 2021 rok.

5. Przyjęcie Informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2021.

6. Przyjęcie Informacji Komendanta Powiatowego Policji w Żurominie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu żuromińskiego w 2021 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego” dla Pana Mariusza Grotkowskiego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Żurominie w budynku przy ul. Olszewskiej 9/11.

9. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej, w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu   Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2022 w Powiecie Żuromińskim.

11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok.

12. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora SPZZOZ w Żurominie na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Żuromińskiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu.

16. Przyjęcie informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2022.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2021.

21. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Żurominie za rok 2021.

22. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

23. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.

24. Wolne wnioski.

25. Zamknięcie obrad.      

IMG 6774IMG 6775IMG 6776IMG 6777IMG 6778IMG 6779sesja

Dofinansowanie na Modernizację boiska wielofunkcyjnego przy zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie

Opublikowano .

Powiat otrzymał dofinansowanie na Modernizację boiska wielofunkcyjnego przy zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie
Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansuje zadanie „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie” w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022”.

Wartość zadania to 400 000 zł, w tym przyznane dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 300 000 zł, wkład własny Powiatu 100 000 zł.

NOWY APARAT RTG Z RAMIENIEM C

Opublikowano .

Pragniemy poinformować, że żuromiński szpital wzbogacił się o nowy aparat RTG z ramieniem C. Zakupu dokonano w ramach dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego zadania pn. Działania inwestycyjne w SPZZOZ w Żurominie zmierzające do poprawy jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców powiatu żuromińskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

  280943804 333802768885661 5597091896786216408 n
Trudno sobie wyobrazić współczesny blok operacyjny, na  którym nie ma  ramienia C. Aparat RTG z ramieniem C do śródoperacyjnego monitorowania stanu pacjenta pozwala na wykonanie zdjęć dowolnego obszaru ciała pacjenta na stole operacyjnym, tym samym umożliwia kontrolę przebiegu i wyniku operacji w dowolnym momencie. Zastosowanie aparatu RTG z ramieniem C ma wiele zalet, ale chyba najważniejszą jest możliwość dopasowania aparatu do położenia pacjenta, bez potrzeby pionizacji lub przenoszenia go na stół.
Dzięki niemu nasi specjaliści z Oddziału Chirurgicznego i Pracowni Endoskopowej będą mieli możliwość bieżącej obserwacji podczas przeprowadzania wielu zabiegów operacyjnych i diagnostycznych. Umożliwi chirurgom nastawianie i leczenie operacyjne złamań, A endoskopistom ułatwi precyzyjne leczenie chorób przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i trzustki. Podniesie to jakość udzielanych świadczeń naszym pacjentom. 

280970012 1037529853547133 263953226683384989 n
Całkowity koszt aparatu RTG z ramieniem C to kwota 484 491,00 zł., z czego 470 000,00 zł. stanowi dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, zaś pozostałą kwotę 14 491,00 zł. SPZZOZ w Żurominie pokryje z własnych środków.