Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż w dniu

31 maja 2024 (piątek) urząd będzie czynny

do godziny 13:00.

 Kasa urzędu będzie czynna do godziny 12:30.

Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Zakup agregatów prądotwórczych w SPZZOZ

Opublikowano .

mazowsze rownowierny rozwij

 

Dzięki realizacji projektu pn. Działania inwestycyjne w SPZZOZ w Żurominie zmierzające do poprawy jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców powiatu żuromińskiego, współfinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w Ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego możliwe było wykonanie nowego zasilania awaryjnego SPZZOZ w Żurominie.

Nowe agregaty prądotwórcze stanowią istotny krok w zabezpieczeniu dostępu do niezawodnego źródła energii elektrycznej. Ich instalacja umożliwi skuteczną kontynuację podstawowych procedur medycznych nawet w przypadku przerw w dostawie prądu. W sytuacjach awaryjnych, takich jak awarie sieci elektroenergetycznej lub planowane wyłączenia, agregaty prądotwórcze zagwarantują ciągłość pracy urządzeń medycznych, takich jak respiratory, aparaty do monitorowania życiowych funkcji pacjentów, czy też systemy wspomagające funkcjonowanie szpitala.

 

agregaty
Zakup dwóch agregatów prądotwórczych – wartość 464 000,00 zł. z czego:
- 340 000,00 zł. dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego
- 124 000,00 zł. środki z budżetu SPZZOZ w Żurominie

Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (Projekt ASI)

Opublikowano .

Logotyp ASI

Powiat Żuromiński brał udział w projekcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI)”.

 

Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: e-administracja.

 

Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Deklarację przystąpienia do Projektu zgłosiło 157 gmin i 33 powiaty. Miejscem realizacji Projektu ASI jest terytorium województwa mazowieckiego.

 

Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT.

 

Wartość projektu: 98 033 885,48 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 76 314 736,66 zł

 

Więcej informacji o projekcie można znależć na stronie: Projekt ASI - Aktywacja Społeczeństwa Informacyjnego

XLVII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

21 grudnia 2023r. odbyła się Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego na której przyjęto jednogłośnie Uchwałę Budżetową na 2024 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Żuromińskiego na lata 2024 - 2035. Radni obradowali zgodnie z poniższym porządek:


 1. 1. Otwarcie obrad.
 2. 2.Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. 3.Przyjęcie protokołu Nr XLVI/2023 z dnia 21 listopada 2023r.
 4. 4.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2025.
 5. 5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat obowiązujących
   w 2024r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 6. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żuromińskiego do roku 2022 za lata 2018 – 2022.
 7. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żuromińskiego do roku 2030”.
 8. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu dwóch boksów garażowych położonych w budynku przy ulicy Olszewskiej 7 w Żurominie.
 9. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego.
 10. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024.

Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Opublikowano .

IMG 2478IMG 2482

 

Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wręczył akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Anecie Wiśniewskiej, która w wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego zdała egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 21 grudnia 2023 r.

Opublikowano .

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, miasta stołecznego Warszawy, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, węgrowskiego i żuromińskiego

 

pdfRozporządzenie z dnia 21 grudnia 2023 r.pdf119.36 KB

Remont drogi powiatowej Nr 4608W Osówka –Straszewy”- objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Opublikowano .

IMG 2450IMG 2455IMG 2456

 

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 21 grudnia 2023r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.:,,Remont drogi powiatowej Nr 4608W Osówka –Straszewy”- objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,, PRDI” S.A.06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA”8, w której zaoferowano kwotę brutto w wysokości 1.589.594,93zł ( słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 93/100).Umowa będzie wykonywana przez Wykonawcę w terminie 6 miesięcy.