AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na dostawę tablic rejestracyjnych i ich wtórników

Opublikowano .

W dniu 28.12.2017r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowe na „Dostawę tablic rejestracyjnych i ich wtórników dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie w roku 2018” z firmą Wytwórnią Tablic ZNAK Spółka z o.o. z Warszawy.

Nadzwyczajna XXXIV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 28 grudnia 2017r. o godz. 14.00 odbyła się nadzwyczajna XXXIV Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXXIII/2017 z obrad Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi
  i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 8. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.  

IMG 5177IMG 5178IMG 5179

XXXIII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 20 grudnia 2017r. o godz. 14.00 odbyła się XXXIII Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XXXII/17 z obrad Sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 8 grudnia 2017r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017 w Powiecie Żuromińskim.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu boksów garażowych położnych
  w budynkach przy ulicy Olszewskiej w Żurominie.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Żuromińskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Żuromiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia w 2018 roku diet przysługujących radnym oraz Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Żuromińskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 15. Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Powiatu Żuromińskiego na 2018 rok.
 16. Przyjęcie Sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego za 2017 rok.
 17. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Powiatu Żuromińskiego na 2018 rok.
 18. Podjęcie Apelu Rady Powiatu w sprawie poparcia Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
 19. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 20. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 21. Wolne wnioski i zapytania.  

IMG 5093IMG 5094IMG 5095IMG 5097IMG 5101IMG 5104IMG 5105

Modernizacja budynku prosektorium przy żuromińskim szpitalu zakończona

Opublikowano .

SPZZOZ w Żurominie zakończył i oddał do użytku zadanie inwestycyjne pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku prosektorium na budynek usługowy służby zdrowia wraz z przebudową i budową wiaty na karetkę".

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o. Żuromin. Zadanie to realizowane było ze środków własnych szpitala, a jego wartość wyniosła 653 414,84 zł.

W ramach powyższego zadania wykonana została przebudowa budynku byłego prostektorium wraz z termomodernizacją oraz wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych (elektryczna, wodno-kanalizacyjna, CO) i przyłączem CO. Ponadto wykonano wiatę dla karetki specjalistycznej.

Budynek ten mieścić będzie w sobie miejsce stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego, pomieszczenia do terapii grupowych pacjentów Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu.

Szpital zrealizował kompleksową modernizację budynku, która pozwoli na poprawienie warunków obsługi pacjentów.

IMG 20171219 113525IMG 20171219 113643IMG 20171219 113802

Warsztaty umiejętności społecznych dla uczestników projektu "Równe szanse"

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie dniach 4-8 grudnia 2017 roku przeprowadziło "Warsztaty umiejętności społecznych". Zajęcia te realizowane były w ramach projektu "Równe szanse" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i wzięło w nich udział 13 uczestników projektu. Warsztaty te miały na celu zdobycie przez uczestników kluczowych kompetencji społecznych niezbędnych do funkcjonowania w środowisku lokalnym i na rynku pracy, nabycie lub wzmocnienie umiejętności interpersonalnych, zainicjonowanie zmiany w biernej postawie, roszczeniowym sposobie myślenia i działania na rzecz postawy otwartości i współpracy, jak również wyznaczenie celów do osiągnięcia w życiu osobistym i zawodowym, a także budowę i rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

IMG 20171208 104449IMG 20171208 112759IMG 20171208 112939

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Lutocin

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 19 grudnia 2017r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W Poniatowo-Lutocin-Września-Borowo w m. Lutocin" z firmą F.H.T.U. Plus S.C Tomasz i Małgorzata Góralczyk ul. Lidzbarska 37,09-300 Żuromin za cenę brutto w wysokości: 382.634,18zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści cztery złote 18/100). Termin końcowy robót został ustalony – do dnia 30.06.2018 r. Termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

IMG 5086IMG 5087IMG 5089IMG 5091

Wręczenie nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu plastycznego "Pocztówka Bożonarodzeniowa"

Opublikowano .

15 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w Powiatowo-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu plastycznego „Pocztówka Bożonarodzeniowa”. Była to już 15 edycja konkursu. Na konkurs wpłynęło235 prac uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu żuromińskiego. Nagrody ufundował Starosta Żuromiński, wyróżnienia biblioteka.

Uroczystość uświetnił występ uczniów z Zespołu Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza w Kuczborku , którzy pod kierownictwem nauczycieli Pani Anny Nowotczyńskiej i Pani Agnieszki Chechłowskiej -Bryska przygotowali przedstawienie pt. „Królowa Śniegu”.

Było nam miło gościć Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Panią Anetę Goliat oraz Panią Sylwię Lewandowską ze Starostwa powiatowego w Żurominie , które wręczając wyróżnienia i nagrody, życzyły młodym uczestnikom dalszych sukcesów w pracy artystycznej.

Nagrodzone pocztówki zostały przesłane do koordynatorów konkursu w Świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 53 w Warszawie, gdzie zostaną poddane kolejnej ocenie jury, a także będą wystawione na przedświątecznej aukcji charytatywnej.

Zapraszamy za rok!

DSC 0043