Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Półfinał XX Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego

Opublikowano .

DSC 0790DSC 0768

 

W półfinale XX Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego, który odbył się 26 marca 2024r. w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie, udział wzięło 33 uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI, 21 uczniów szkół podstawowych kl. VII-VIII oraz 11 uczniów szkół ponadpodstawowych. Do finału konkursu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Wręczenie nagród laureatom Konkursu fotograficznego „Kropla nadziei – woda w obiektywie”

Opublikowano .

W dniu 22 marca 2024r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu Fotograficznego przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu żuromińskiego „Kropla nadziei – woda w obiektywie”. Wręczenia nagród i dyplomów dokonał Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski oraz Wojciech Smoliński Dyrektor ZST-Z im. Jana Pawła II w Żurominie.

Remont dróg powiatowych nr 4641W ul. Szpitalna w Żurominie oraz 4603W Sarnowo – Zalesie

Opublikowano .

IMG 2657IMG 2664

 

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 20 marca 2024r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Remont dróg powiatowych nr 4641W ul. Szpitalna w Żurominie oraz 4603W Sarnowo – Zalesie” z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Sp. z o.o. ,ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin, w której zaoferowano kwotę brutto w wysokości 1 462 898,84 zł ( słownie: jeden milion czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 84/100).

Niniejsze zadanie realizowane jest w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, a wysokość dofinasowania określona będzie w Umowie z Wojewoda Mazowieckim na poziomie 60% poprzetargowej wartości prac – tj. ok. 877 tys. zł.

Zakresem rzeczowym przedmiotowe zadanie przewiduje wykonanie remontu nawierzchni na obu drogach powiatowych na łącznym odcinku 2,84 km (w tym ul. Szpitalna w m. Żuromin – 865 mb oraz droga Sarnowo – Zalesie – 1,975 km). W ramach niniejszego remontu przewidziano wykonanie następujących robót: frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej, oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, regulację pionową studni i wpustów kanalizacyjnych, odnowę i wykonanie oznakowania poziomego jezdni (ul. Szpitalna), uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (Sarnowo – Zalesie).

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie, niniejsze zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025, a termin zakończenia prac przez Wykonawcę określony został na 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej rozstrzygnięte

Opublikowano .

13

 

W dniu 15 marca br. o godz. 9:00 odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” w trzech kategoriach wiekowych z podziałem na grupy:

  • I grupa – uczniowie szkół podstawowych klasa I-IV,
  • II grupa – uczniowie szkół podstawowych klasa V-VIII,
  • III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych

W turnieju uczestniczyło łącznie 40 uczniów z gmin powiatu żuromińskiego. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzacji wśród dzieci
i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Organizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie przy współudziale Starostwa Powiatowe w Żurominie.

Wyniki konkursu: