AKTUALNOŚCI

XXIX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 13 września 2017r. odbyła się XXIX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesjii stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 28 czerwca 2017r.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr XXVIII/2017 z obrad Sesji.
 6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za I półrocze 2017r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2017  w Powiecie Żuromińskim.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Bieżuniu z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4628W Olszewo – Kosewo – Zielona w m. Kosewo” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
 14. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 15. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 16. Wolne wnioski i zapytania.  

IMG 3050IMG 3051IMG 3052

Zawarcie umowy na zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie

Opublikowano .

Zawarcie umowy na Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych o liczbie 20 miejsc (łącznie z kierowcą) z możliwością przewozu 2 sztuk wózków inwalidzkich jest wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowa umowa opiewa na wartość brutto w wysokości 298 029,00 zł /słownie: dwieście dziewięćdziesiąt  osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 00/100 groszy/. Termin wykonania zadania ustalono w okresie 90 dni od daty zawarcia umowy.

Na zadanie związane z zakupem autobusu Powiat Żuromiński pozyskał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” do kwoty 70% sumy poniesionych kosztów tego projektu. Autobus będzie woził uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.

IMG 3042IMG 3044IMG 3045IMG 3048

"Bezpieczna droga do szkoły" - inauguracja roku szkolnego 2017/2018

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje dyrektorów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, iż kolejna edycja inauguracji powiatowego roku szkolnego 2017/2018 pod hasłem "Bezpieczna droga do szkoły" pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika odbędzie się w dniu 15 września od godz. 10.00 w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.
Zgłoszeń uczestników konkursu należy dokonać do dnia 10 września 2017 r. w biurze Referatu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żurominie tel. /23/ 657-39-29

78 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Opublikowano .

W dniu 1 września, jak co roku obchodzona była rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Święta za Ojczyznę w żuromińskim kościele, w której uczestniczyły poczty sztandarowe, orkiestra, przedstawiciele władz, szkół, kombatanci, emeryci, harcerze. Następna część obchodów miała miejsce  przed pomnikiem Orła Białego w parku miejskim w Żurominie. Tam po apelu poległych, delegacje m.in. służb mundurowych, szkół, organizacji społecznych, samorządów (w tym delegacja Powiatu Żuromińskiego) oraz partii politycznych złożyły kwiaty i zapalili znicze.

IMG 2877

Komendant Główny Policji określił terminy i limity przyjęć do służby w Policji w IV kwartale 2017 roku dla garnizonu mazowieckiego

Opublikowano .

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2017 roku:

 • termin 02 listopada                 – limit 47 osób,
 • termin 28 grudnia                   – limit 86 osoby.

w następujących jednostkach:

Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu
Komendach Miejskich Policji w Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach
Komendach Powiatowych Policji w Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach,  Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze,  Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie.

PROJEKT "Równe szanse"

Opublikowano .

rowne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie informuje, że dnia 1 września 2017 roku  rozpoczęło realizację projektu pn. „Równe szanse” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r., a jego wartość wynosi 294.000,00 zł (w tym wkład własny 58.800 zł). Grupę docelową będą stanowili mieszkańcy powiatu żuromińskiego w wieku aktywności zawodowej posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważny dokument) i korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej oraz dzieci z rodzin zastępczych oraz ich otoczenie. Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa. W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno – szkoleniowym.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lidzbarska 27, Żuromin tel.: 23/657-09-04, 23/657-35-15

Dyrektor PCPR Danuta Przybył