W dniu 25.04.2017 r. (wtorek) w godz. 7.45- 9.00 nastąpi przerwa w dostawie prądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie przy ul. Olszewskiej 9/11, spowodowana pracami technicznymi firmy ENERGA. Wydział Komunikacji i Transportu będzie przyjmował klientów od godz. 9.00. Za utrudnienia przepraszamy..

AKTUALNOŚCI

Drugie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 6 marca 2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie odbyło się drugie posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Żurominie w roku 2017. Porządek obrad był następujący:

  1. Propozycja zmiany w planie wydatków Funduszu Pracy na programy promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w powiecie przyznanych na 2017 r. przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  2. Podsumowanie realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie w 2016 r. projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie żuromińskim" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działania 8.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy.
  3. Zaopiniowanie celowości realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie programu specjalnego pn. „Wybierz aktywność".
  4. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego - wniosków złożonych przez powiatowe jednostki organizacyjne.
  5. Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski. 

W posiedzeniu udział wzięło: 8  członków Rady Rynku Pracy. Podjęto: 4 uchwały.

DYREKTOR            
Powiatowego Urzędu Pracy
w Żurominie            
Joanna Hajdas

15-lecie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 2.03.2017r. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żurominie obchodziły swoje 15-lecie. Z tej okazji placówka przygotowała uroczysty obiad podczas którego wyświetlana była prezentacja multimedialna z fotografiami z 15 lat działania WTZ. Uczestnicy bardzo chętnie wspominali początki istnienia placówki i lata poprzednie. Na spotkanie zaproszono Starostę Żuromińskiego Jerzego Rzymowskiego, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Anetę Goliat, Proboszcza parafii Żuromin: ks. kan. Kazimierza Kowalskiego, Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej: ks. kan. Szczepana Bugaja, Kierownik PŚDS w Żurominie: Beatę Głowacką, Kierownik CPR Caritas w Żurominie: Elżbietę Szczepańską oraz pracowników i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie.

20170302 11062420170302 11085620170302 11121720170302 11512920170302 11580120170302 14341820170302 14364720170302 145349

Zostań Stypendystą Programu "Marzenie o Nauce" (MoN)

Opublikowano .

baner mojestypendium

15 lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku.

Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji 14 czerwca 2017 roku.

Program „Marzenie o Nauce” adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl).

W ramach stypendium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, finansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i windsurfingowe.

Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia!

 

Podpisanie Umowy na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Opublikowano .

W dniu 02.03.2017 roku  podpisano Umowę pomiędzy Powiatem Żuromińskim reprezentowanym przez Jerzego Rzymowskiego – Starostę Żuromińskiego,  Ireneusza Rejmusa – Wicestarostę Żuromińskiego przy  kontrasygnacie Ireny Brejny – Skarbnika Powiatu, a firmą  Agencja „CEZAR” Piotrowicz Spółka Jawna z Mińska Mazowieckiego. Przedmiotem  umowy jest sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzację  stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa  z warunkowym przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów  uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów stanowiących własność   osób fizycznych  i wspólnot gruntowych o łącznej powierzchni 1050,585 ha (±5%), położonych na terenie powiatu  żuromińskiego dla 23 obrębów w gminie Lubowidz tj. obrębu Biały Dwór, Cieszki, Dziwy, Huta, Jasiony, Kipichy, Kozilas, Lisiny, Łazy, Mały Las, Obórki, Osówka, Płociczno, Przerodki, Purzyce, Rynowo, Syberia, Toruniak, Wronka, Wylazłowo, Zdrojki, Żarnówka, Żelaźnia oraz obrębu Nowopole w gminie Siemiątkowo. Wartość umowy 37 692,00 zł,  termin realizacji 30 października 2017 r.

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Lutocin

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 2 marca 2017 r. podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania  pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo w m. Lutocin” z Firmą Projektowo – Usługową „PROBUD”, ul. Staszica 97, 09 – 200 Sierpc za cenę brutto w wysokości: 19 987,50 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 50/100). Termin wykonania opracowania został ustalony na dzień 31.08.2017 r.